Hästgårdar

Motion 2003/04:Bo203 av Carina Hägg (s)

av Carina Hägg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att göra det möjligt att inrätta hästgårdar.

Motivering

Utredningen En svensk hästpolitik (SoU 2000:109) tog på ett förtjänstfullt sätt upp den betydelse som hästen har även i vårt moderna samhälle. Det kan gälla sysselsättning, landsbygdens utveckling och även inom fritidspolitikens område. Oerhört många barn och ungdomar ägnar en stor del av sin fritid åt just hästar. Utredningen tog upp många angelägna frågor, såsom avel, uppfödning, etisk hästhållning och ridskolor.

En fråga som behöver belysas ytterligare är behovet av så kallade hästgårdar i anslutning till bostadsområden. Dessa hästgårdar ska ha till syfte att finnas nära barns och ungdomars bostäder så att man kan ge fler av dem möjligheter att ägna sig åt ridning. Det är en angelägen rättvisefråga att ge tillfällen till att umgås med hästar även för barn vars föräldrar inte kan skjutsa till ridskolor på långt avstånd från bostaden.

Denna typ av lösning är inte genomförbar idag, och man bör därför göra en översyn av lagen så att det görs möjligt att bygga hästgårdar i anslutning till bostadsområden.

Stockholm den 24 september 2003

Carina Hägg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)