Harmonisering av byggregler i Norden

Motion 2004/05:Bo221 av Lars Wegendal m.fl. (s)

av Lars Wegendal m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett svenskt initiativ till gemensamma byggregler i Norden för ökad träanvändning.

Motivering

Det byggs för närvarande mer än 1 700 000 bostäder i Europa per år. Drygt hälften av dessa är småhus. Endast 10-15 % av de byggda bostäderna har stommar av trä och mindre än 5 % av flerfamiljehusen har stommar av trä.

Sverige och vissa av de andra nordiska länderna är världsledande på träsidan. Bara i Sverige produceras 16 milj. m3 sågat virke per år och drygt 11 milj. av denna volym exporteras utan vidare förädling. Bara 2 milj. m3 förbrukas i den svenska byggsektorn i form av mer eller mindre förädlade produkter.

Den träförädlande industrin är nästan helt och hållet belägen i regioner med sviktande befolkningsunderlag. Att åstadkomma en situation där mer trä vidareförädlas kommer därför att ge sysselsättning där den bäst behövs. En person i skogsbruket genererar 5.000 m3 timmer. Detta timmer ger i genomsnitt arbete åt 1,2 personer i sågverksindustrin. De sågade produkterna som blir resultatet av den ursprungliga timmervolymen, om den förädlas, ger sysselsättning åt omkring 15 personer i träförädlingsindustrin.

I många europeiska länder kan man konstatera att i befintliga statliga dokument lyfter man fram trä i husstommar som ett ur miljösynpunkt lämpligt materialval. Norden har också varit framgångsrikt i det arbete som bidragit till att det skyndsamt har tagits fram eurocodes för trä inom EU. Detta har givit underlag för gemensamma beräkningssätt för konstruktioner och produkter av trä inom gemenskapen.

Inom detta område, som inom många andra områden, är det viktigt att inte bara ett land, utan flera länder gör gemensam sak för att nå framgång. De nordiska länderna har en gemensam tradition vad gäller trähusbyggande. En tradition som inte delas av övriga Europa. Norden som region har därför en gemensam uppgift att marknadsföra trähusbyggandet i övriga Europa för att därigenom skapa en högre grad av vidareförädling av träråvaran i våra länder.

Men det finns fortfarande hinder för att de nordiska länderna skall kunna agera på ett gemensamt och kraftfullt sätt i övriga Europa. Inte ens de nordiska länderna har nationella byggregler som betraktar trä på riktigt samma sätt, trots att vi har liknande mål för vår träanvändning i byggandet. Reglerna är mer eller mindre restiktiva. Inom detta område skulle Sverige kunna ta ett initiativ för att åstadkomma en harmonisering av de nordiska ländernas byggregler. Tillsammans kan de nordiska länderna därefter utifrån en gemensam plattform bedriva en påverkan inom det utvidgade EU.

Allt med målet att öka träanvändningen i det ökande bostadsbyggandet i Europa och därmed ocksåöka den lokala vidareförädlingen av träråvaran i Sverige.

Stockholm den 27 september 2004

Lars Wegendal (s)

Tomas Eneroth (s)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)