Haparandabanan

Motion 1992/93:T502 av Britta Bjelle (fp)

av Britta Bjelle (fp)
Den s.k. Haparandabanan, dvs. järnvägen mellan
Boden och Haparanda är en länsjärnväg, som används för
både gods- och persontransporter. SJ handhar godstrafiken
och även persontrafiken på uppdrag av länstrafiken i
Norrbotten.
Persontrafiken på Haparandabanan har motarbetats av
många. Den har ändock upprätthållits några år. Emellertid
har Länstrafikens styrelse nu genomdrivit att
persontrafiken lagts ned, en åtgärd som många befarar är
första steget mot att även godstrafiken försvinner och
därmed all järnvägstrafik efter banan.
Förutom den fasta befolkningen i området runt Torneå--
Kemi så åker årligen 30 000 interrail-resenärer efter banan.
Haparandabanan utgör en viktig länk för
godstransporter till och från Finland och Kalix/Karlsborg.
Godstransporterna har under flera år legat på en hög nivå
och har lett till att Banverket bedömmer banan som
utvecklingsbar. Bandelen Boden--Haparanda som är 167
km lång är ej elektrifierad, har en största tillåtna hastighet
på 90 km/h för motorvagnar och 70 km/h för godståg samt
saknar automatisk hastighetskontroll och fjärrmanöverad
trafikstyrning. Banverket anser att både banupprustning
och elektrifiering av banan är önskvärt.
Utvecklingen går mot allt mer internationalisering av
både handel och transporter. Förändringarna i
Sovjet/Ryssland torde medföra att en stor marknad öppnas
inom Rysslands del av Nordkalotten. För utvecklingen i
norra Sverige kan detta få en enorm betydelse. En
förutsättning för all utveckling är goda kommunikationer
och järnvägar utgör den viktigaste länken för en
expanderande godstrafik till och från Finland och norra
Ryssland. Förutom upprustning av banan behövs också i
Haparanda en omaxlingsstation så att godsvagnarnas axlar
kan bytas för att kunna anpassas till de olika spårbredderna
i Sverige respektive Finland och Ryssland. Dessa satsningar
bör göras inom ramen för de omfattande
infrastruktursatsningar som regeringen har aviserat.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en upprustning av den s.k.
Haparandabanan.

Stockholm den 13 januari 1993

Britta Bjelle (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)