Handlingsplan om studie- och yrkesvägledning

Motion 2013/14:Ub211 av Esabelle Dingizian (MP)

av Esabelle Dingizian (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en handlingsplan om studie- och yrkesvägledning.

Motivering

Möjligheten att välja utbildning och framtida arbete är viktig och avgörande för våra unga. Valfrihet är i grunden en positiv sak, men då arbetsmarknaden är komplex och föränderlig är besluten svåra, men viktiga för den enskilde. Trots det är ungas möjligheter att få göra väl avvägda val mycket begränsade i dag. I dag är det kommunernas ansvar att tillhandahålla studie- och yrkesvägledning på skolorna, men den verkliga möjligheten att få vägledning är för många elever mycket begränsad. Därför görs många val fortfarande på föreställningar om kön och andra aspekter. Det ger konsekvenser för den enskilde och samhället som inte är bra. Därför behöver många elever vägledning av hög kvalitet.

Avhopp från gymnasiet på grund av ”felval” skulle kunna förhindras i större utsträckning. Kostsamma spårbyten i utbildningen eller total avsaknad av val är andra konsekvenser som skulle kunna undvikas. Samhället bör ge unga människor bättre förutsättningar att göra väl avvägda val som utgår mer från intresse och realistisk syn på framtidens arbetsmarknad.

Därför bör regeringen arbeta fram en handlingsplan och tillsätta en utredning för att identifiera behovet av studie- och yrkesvägledning, och vilka hinder som finns för att eleverna ska få god vägledning. Utredningen bör bland annat innehålla:

  • Översyn och uppdatering av de allmänna råden om studie- och yrkesorientering.

  • Översyn och uppdatering av hur studie- och yrkesvägledning är implementerad i skolledar- och lärarutbildningen.

  • Ökad samverkan mellan Utbildnings-, Arbetsmarknads- och Näringsdepartementen gällande studie- och yrkesvägledning.

  • Tydligt uppdrag åt Arbetsförmedlingen att samverka med skolan.

  • Tydligt uppdrag åt Skolinspektionen att löpande granska studie- och yrkesvägledning inom ramen för sina inspektioner.

  • Uppföljning av elevernas skolgenomströmning inkl. omval, felval, avhopp.

  • Utvärdering av studie- och yrkesvägledning varje år.

Stockholm den 25 september 2013

Esabelle Dingizian (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)