Handikapptillgängligheten hos statliga företag

Motion 2003/04:N314 av Kerstin Lundgren (c)

av Kerstin Lundgren (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ägarstyrning för tillgänglighet i statliga företag.

Bakgrund

Våren 2000 antog riksdagen en ny handlingsplan för handikappolitiken: ”Från patient till medborgare”. Kärnan i den är att samhället ska utformas så att människor med funktionshinder kan bli fullt delaktiga.

Även om mycket gjorts så är det långt kvar till att målen kan förverkligas. Alltjämt utestängs människor med funktionshinder från stora delar av samhället. Staten har ett självklart ansvar för att på olika områden gå före med det goda exemplet. Det gäller såväl i egna myndigheter som i företag. Myndigheternas ansvar tydliggjordes i en särskild förordning utfärdad den 14 juni 2001 som klargjorde detta. Där pekas vägen mot den tillgängliga myndigheten ut, allt i syfte att verksamheten ska bli tillgänglig och användbar för människor med funktionshinder.

I riktlinjerna som utarbetas klargörs bl a att det är viktigt att tillgänglighetsfrågorna får en plats i myndigheternas reguljära upphandlingsarbete, annars finns en risk att nya onödiga ”hinder” skapas när otillgängliga varor och tjänster köps in. Vidare pekar man på det självklara att personer med funktionshinder ska kunna besöka myndigheten och kunna arbeta där. I riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning ställs krav på att publika lokaler och arbetslokaler som används i myndighetens verksamhet ska göras tillgängliga, alltså även om det innebär mer långtgående åtgärder än de som avses i plan- och bygglagen.

Det som gäller för statliga myndigheter bör också gälla för bolagen, inte minst för de fall där de direkt erbjuder sina tjänster till allmänheten. Postservicen har genomgått stora förändringar under de gångna åren och en avsikt har varit att säkerställa att det kan ske med fortsatt god tillgänglighet. Sålunda kan vi idag möta denna service i en rad olika miljöer. Inte minst närheten har en stor betydelse för många äldre som brukar såväl posten som Svensk Kassaservice för att sköta sina ärenden i vardagen. Möjligheten att kunna hämta sitt paket själv, är lika viktig för vardagslivet som att kunna sköta andra uppgifter även om man t ex har nedsatt rörelseförmåga. Många upptäcker dock till sin stora bedrövelse att det inte är möjligt att få tillträde till posten med en permobil eller ens i vissa fall med en rullator. Frågan som uppkommer är i vilken utsträckning som upphandlingen av tjänster skett med beaktande av att tjänsterna ska kunna vara tillgängliga – även för funktionshindrade.

Mot denna bakgrund finns det klara skäl att se över direktiven till de statliga företagen så att de i sin verksamhet, inklusive upphandling tydligt ska följa de mål som riksdagen antagit även i denna del. I den mån som direktiv givits bör de följas upp och uppenbart även förtydligas så att t ex Postens service även i dess nya former svarar upp mot kraven på tillgänglighet.

Stockholm den 4 oktober 2003

Kerstin Lundgren (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)