Handikappanpassning av kulturlokaler

Motion 2004/05:Bo241 av Börje Vestlund och Kaj Nordquist (s)

av Börje Vestlund och Kaj Nordquist (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om anpassning av kulturlokaler för människor med dolda handikapp.

Motivering

Att besitta ett handikapp är att vara begränsad i vardagen, detta gäller för både synliga och dolda handikapp. Med dolda handikapp menas till exempel sjukdomar som allergi, epilepsi och stomi. Kultur har en viktig betydelse för en god hälsa. Att tillgången till kultur ökar är ett viktigt mål för kulturpolitiken, men även för folkhälsopolitiken och inte minst för handikappolitiken. Inom dessa politikområden arbetas det flitigt med att försöka göra samhället mer tillgängligt för alla. Idag begränsas människor med dolda handikapp i sin kulturkonsumtion bland annat på grund av dåligt anpassade lokaler. För att en kulturlokal ska vara tillgänglig för alla krävs att ventilationssystem och städning utförs på ett passande sätt så att personer med allergibesvär fritt kan vistas i lokalen. Det kan också handla om vilken scenografi, ljussättning och musikinslag som används i kulturproduktion. Det krävs att personal i kulturlokaler utbildas i vad epilepsi, diabetes och andra sjukdomar innebär så att de kan hjälpa till om personer med dessa handikapp skulle behöva akut hjälp. Det krävs att alla kulturinstitutioner utrustas med hjälpmedel för att klara av besökares olika behov.

I kulturutskottets betänkande 2003/04:KrU 6 resonerade utskottet angående funktionshindrades tillgång till kultur. Bl.a togs kulturrådets anslag för detta ändamål upp. Vad som inte talas om i betänkande var vad som skett på området.

Utskottet ville också invänta handikappolitikens mål och inriktning innan en analys görs och vilka krav som bör ställas. Det går i stort att instämma i utskottets bedömning. Däremot är det inte rimligt att utskottet ska avvakta innan åtgärder görs för att skapa en tillgänglighet för alla inom kulturen. Möjligheten att ta del av kulturen ska inte utestängas på grund av av t.ex. fel ljussättning

Stockholm den 29 september 2004

Börje Vestlund (s)

Kaj Nordquist (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)