Hälsokontroller för sköldkörtelsjukdomar hos kvinnor

Motion 1991/92:So419 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Alla kvinnor över 50 år, som söker vård på sjukhus eller
vårdcentral, bör även undersökas om de har någon form av
sköldkörtelsjukdom. Detta är en stor, men dold kvinnlig
folksjukdom som ofta missas eller rent av nonchaleras.
Vid ett forskningsprojekt vid Sahlgrenska sjukhuset i
Göteborg fann man att 115 av 1 150 kvinnor över 50 år hade
eller hade haft rubbningar i sköldkörteln. Samma
undersökning har visat att sköldkörtelsjukdomar är
betydligt vanligare än man trott.
Man har också funnit att av 2 000 manliga och kvinnliga
vuxna patienter från en vårdcentral fanns 19 patienter som
led av sköldkörtelsjukdomar utan att deras läkare hade
upptäckt detta.
Förklaringen till att sjukdomen är svårupptäckt i ett
tidigt stadium är att symptomen till en början kan vara
diffusa. Patienterna söker för en mängd olika symptom
såsom viktrubbning, hjärtklappning, nervositet,
depression, ansiktssvullnad, trötthet osv. Och då patienten
vanligen är en kvinna, strax över 50 år, så är det inte ovanligt
att hennes symptom avskrivs som typiska
klimakteriebesvär.
En tidig diagnos kan bespara människor stort lidande
och dessutom spara pengar åt sjukvården. Den här gruppen
patienter kommer annars, eftersom de känner att de
verkligen är sjuka, att uppta tid för onödiga medicinska
utredningar, medicinkonsumtion och kanske sjukskrivning.
Sköldkörtelsjukdom uppfyller de kriterier som kan
läggas fast för att motivera allmänna hälsoundersökningar.
Sjukdomen är vanlig och kan bli allvarlig. Sjukdomens
förlopp är känt och det finns effektiv behandling. Däremot
så finns det ännu inte någon lämplig metod, dvs både enkel
och pålitlig, för screening. Socialstyrelsen bör därför få i
uppdrag att redovisa förutsättningarna för allmänna
hälsokontroller för kvinnor över 50 år och därefter lägga ett
förslag.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär att socialstyrelsen får
i uppdrag att utreda förutsättningarna för allmänna
hälsokontroller för tidig upptäckt av sköldkörtelsjukdom
hos kvinnor över 50 år.

Stockholm den 20 januari 1992

Gudrun Schyman (v)

Berith Eriksson (v)

Elisabeth Persson (v)

Eva Zetterberg (v)

Annika Åhnberg (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1992-01-27 Bordläggning: 1992-02-06 Hänvisning: 1992-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)