Hälsoeffekter av elektromagnetiska fält

Motion 2009/10:Fö215 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att intensifiera den nationella forskningen om hälsoeffekter av elektromagnetiska fält.

Motivering

Vi har i tidigare motion påtalat att Sverige saknar ett nationellt forskningsprogram inom området biologiska effekter och hälsoeffekter av elektromagnetiska fält. Då allt för lite händer på området återkommer vi och framhåller särskilt forskningsbehov på följande områden:

Under senare år har resultat publicerats som talat för en ökad risk för hjärntumörer för långtidsanvändare, 10 år eller mer, av mobiltelefoner. Ingen enighet råder dock om hur resultaten ska tolkas.

Basstationer ger en kontinuerlig bestrålning med mikrovågor av i princip hela den svenska befolkningen. Strålningens eventuella effekter på hälsa och välbefinnande är otillräckligt klarlagda.

Enligt uppgifter kan uppemot 200 000 personer i Sverige lida av elöverkänslighet. Uppgiften är dock starkt ifrågasatt. Sjukdomsbegreppet är dessutom dåligt definierat men inkluderar en rad symptom som satts i samband med exponering för elektriska och magnetiska fält. Det finns behov av oberoende systematiska studier av denna patientgrupp.

Exemplen ovan är endast några av alla dem som visar på behovet av forskning inom detta område.

Från enskilda människor som mår dåligt, och deras organisationer, framkommer krav på åtgärder som samhället bör vidta. Det kan röra sig om brister i vård och behandling och bemötandet, svårigheter få sjukpenning, möjligheter till bostadsanpassning, tillgång till hjälpmedel, skärmande kläder, elsanerade telefoner och belysningsarmatur. Andra områden som nämns är behov av lågstrålande zoner, elsanerade vårdlokaler, varningstext på mobiler för att nämna några ytterligare exempel. Vi motionärer tänker fortsätta att diskutera med berörda hur situationen kan förbättras för drabbade människor.

Av försvarsutskottets betänkande 2008/09:FöU7 framgår vad som görs på forskningsområdet. Utskottet skriver vidare: ”Gruppen elkänsliga har en mycket besvärlig situation. Ytterligare kunskap om orsakerna bakom elkänslighet kan vara till stor hjälp för hur frågorna ska hanteras av samhället. Utskottet välkomnar forskningen om elektromagnetisk strålning och elkänslighet samt om orsakerna till de besvär som gruppen elkänsliga har.”

Vi anser att medel bör avsättas för ett nationellt forskningsprogram avseende i den mänskliga miljön förekommande elektromagnetiska fälts eventuella hälsoeffekter och deras storlek och art. Regeringen bör pröva möjligheterna att intensifiera den nationella forskningen om hälsoeffekter av elektromagnetiska fält. Det bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 28 september 2009

Kenneth Johansson (c)

Lennart Levi (c)

Per Lodenius (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)