Halland som försökslän för kultur på recept

Motion 2009/10:So498 av Anne Marie Brodén (m)

av Anne Marie Brodén (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra Halland till ett försökslän för kultur på recept i sjukvården.

Motivering

Kultur ska inte ses bara som något trevligt, något som berikar livet i allmänhet och stimulerar intellektet. Ett aktivt kulturliv har hälsogynnande effekter. Att så är fallet är numera ställt utom allt rimligt tvivel. Och nog förefaller det som om frågan om kultur och hälsa håller på att växa till sig i betydelse, inte minst politiskt. Det ser vi i kulturproppositionen Tid för kultur. Där lyfts kulturens betydelse för hälsan fram på ett bra sätt. Detta sker parallellt med den ökade forskningen på området.

Ett svenskt lärosäte som utmärker sig och ligger i framkant är Göteborgs universitet. De forsknings- och utbildningsstrategier som fastställts för att stärka universitetets konkurrenskraft identifierar ett antal styrkeområden där man ser stor framtida potential. Forskning kring kultur och hälsa är ett av dessa styrkeområden. Detta placerar glädjande nog Göteborg och Sverige långt fram inom denna tvärvetenskapliga forskning. Göteborgs universitet är också ett av de lärosäten i Sverige som faktiskt erbjuder kurser med bäring på rehabilitering, kultur och hälsa.

I den politiska sfären får också kulturens betydelse för hälsan allt större utrymme. Regeringen satsar en miljon på att införa kultur på recept på försök på vårdcentraler i Helsingborg och Umeå. Jag vill föreslå att man går vidare med detta i ett helt län och vill lyfta fram Halland som tidigt började arbeta med hälsofrågor och fysisk aktivitet på recept. Det används nu på alla vårdcentraler i Halland, både offentliga och privata, och är en bra grund för att genomföra även ”kultur på recept”.

Stockholm den 5 oktober 2009

Anne Marie Brodén (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)