Grundutbildning i ryska

Motion 1990/91:Ub659 av Britta Bjelle (fp)

av Britta Bjelle (fp)
Umeå universitet har i sitt språkutbildningsutbud
engelska, franska, tyska, spanska, italienska, finska och
samiska men inte ryska. Intresset för utbildning i ryska är
stort, både från allmänhetens och de studerandes sida och
från forskare inom olika fakulteter med anknytning till de
nu så aktuella öststatsfrågorna.
Umeå kommun har uppmärksammat att det saknas
utbildning i ryska vid Umeå universitet och donerat pengar
till universitetet inom ramen för en vänortssatsning -- Umeå
har Petrozavodsk i ryska Karelen som vänort. Universitetet
har tacksamt tagit emot dessa pengar och fr.o.m.
vårterminen 1990 startat en grundutbildning i ryska som
rönt stort intresse. Kursplatserna har inte räckt till för alla
som velat läsa ämnet. Umeå har kompetenta lärare i ryska
som åtagit sig undervisning på kurserna, och som infödda
lektorer har engagerats erfarna lärare från lärarhögskolan i
Petrozavodsk.
Det stora intresset för grundutbildning i ryska i Norrland
är inte svårt att förklara. I en inte alltför avlägsen framtid
kan man hoppas på goda kulturella och ekonomiska
förbindelser med den store grannen i öster när
förhållandena där börjar normaliseras. Personer som har
kunskaper i ryska kommer med all säkerhet att bli ytterst
värdefulla resurser i detta framtidsperspektiv.
Umeå kommuns stöd till grundutbildningen i ryska
upphör i och med fjärde kvartalet 1992. Därefter finns inga
medel till denna viktiga verksamhet. Det är angeläget att
också Umeå universitet har ryska i sitt
språkutbildningsutbud.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om vikten av att också Umeå
universitet kan erbjuda utbildning i ryska.

Stockholm den 25 januari 1991

Britta Bjelle (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)