Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Grundskollärarutbildningen vid högskolan i Sundsvall-Härnösand, m.m.

Motion 1990/91:Ub577 av Britta Sundin m.fl. (s)

av Britta Sundin m.fl. (s)
Enligt alla prognoser och utifrån de siffror över
obehöriga lärare som redovisas av SCB står vi inför en stor
brist på behöriga lärare, framför allt i de högre årskurserna
i grundskolan.
Trots att fler studerande nu söker sig till lärarutbildning,
står fortfarande platser tomma och detta gör att
sannolikheten för lärarbrist ökar än mer.
Regeringen har i budgetpropositionen (1990/91:100)
konstaterat detta faktum och föreslår därför en ökad
dimensionering av grundskollärarutbildningen.
Regeringen avser att ge UHÄ i uppdrag att avgöra till
vilka högskoleenheter utbildningsplatserna skall
utlokaliseras. I detta avseende måste man beakta att det
finns högskoleorter där man enbart har lärarutbildning för
årskurserna 1--7.
Enligt vår uppfattning ökar attraktiviteten hos
utbildningsenheten om grundskollärarutbildningens båda
grenar finns på samma ort. Det ökar också
förutsättningarna för samarbete mellan grenarna och ger
bättre möjligheter till alternativa studievägar. Effekten blir
också en ökad lärarutbildningskompetens.
Ökningen av lärarutbildning för årskurserna 4--9 bör
därför i första hand förläggas till orter som i dag enbart har
lärarutbildning med inriktning mot de tidigare årskurserna
1--7 och först därefter öka utbildningsvolymen på andra
orter.
Högskolan i Sundsvall--Härnösand utbildar i dag lärare
för årskurserna 1--7 i Härnösand. Högskolan har en positiv
utveckling som ger en bra studiemiljö. En förstärkning av
lärarutbildningen skulle ytterligare förbättra högskolans
möjligheter.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om förläggning av den planerade
ökningen av grundskollärarutbildningen för årskurserna 4--
9 till orter med i dag enbart lärarutbildning med inriktning
på tidigare årskurser 1--7,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om lämpligheten av att lokalisera
lärarutbildning för årskurserna 4--9 till högskolan i
Sundsvall--Härnösand.

Stockholm den 23 januari 1991

Britta Sundin (s)

Bo Holmberg (s)

Rune Jonsson (s)

Sven Lundberg (s)

Bo Forslund (s)

Martin Segerstedt (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)