Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Grundskollärarutbildningen i Luleå

Motion 1990/91:Ub513 av Britta Bjelle (fp)

av Britta Bjelle (fp)
Högskolan i Luleå har haft och har en påtagligt positiv
effekt på Norrland. Genom högskolans tillkomst har
möjligheter skapats för ungdom i övre Norrland att stanna
kvar för att utbilda sig. Då ökar också sannolikheten för att
de stannar i regionen efter examen.
Närheten till utbildning styr tillgången på utbildad
arbetskraft. Undersökningar i Norrbotten visar att drygt 75
% av de lärare som tjänstgör i Norrbottens låg- och
mellanstadium har fått sin utbildning i länet. Jämfört med
övriga landet är Norrbotten väl tillgodosett vad gäller
behöriga låg- och mellanstadielärare. För högstadiet är
situationen helt annorlunda. Som helhet ligger länet långt
efter riksgenomsnittet, och vissa kommuner har upp till 30
% obehöriga lärare.
Vi har nu fått en ny lärarutbildning för grundskolan. Det
är en allmän utbildningslinje, grundskollärarlinjen, med två
skilda inriktningar, en för undervisning i tidigare årskurser
eller årskurserna 1 t.o.m. 7 och en för undervisning i senare
årskurser eller årskurserna 4 t.o.m. 9.
Lärarutbildningen för grundskolans tidigare årskurser
skall omfatta 140 poäng och innehålla fördjupade studier i
antingen matematik och naturorienterande ämnen eller
svenska och samhällsorienterande ämnen.
Inom grundskollärarlinjens inriktning mot senare
årskurser finns det möjligheter till tre specialiseringar i
skilda ämnen eller ämnesområden. En avser utbildning i
samhällsorienterande ämnen. En annan utbildning i
naturorienterande ämnen med eller utan matematik. En
tredje specialisering skall omfatta svenska och två
främmande språk. Dessa utbildningar skall omfatta 180
poäng.
Genom att placera den nya grundskollärarlinjen med
både tidigare- och senarelärare i Luleå finns möjligheter att
förbättra bredd och kvalitet inom skolan i Norrbotten.
Lärarna från den längst bort belägna högstadieskolan
har 50 mil att åka till Luleå. Att uppehålla något
kontinuerligt utvecklingsarbete och fortbildning med
utbildningsenheten på längre avstånd än så blir omöjligt.
Emellertid har senarelärarutbildningarna enbart
lokaliserats till orter där ämneslärarutbildning tidigare
funnits. För vår del i Norrbotten betyder det att närmaste
ort för senarelärarutbildning är Umeå.
I propositionen om grundskollärarlinjen framgick att det
fanns en särskild ambition att avhjälpa bristen på lärare
med naturorienterande ämnen och bristen på lärare med
kunskaper inom detta område.
I Luleå har lärarutbildningarna ett visst utbyte av
kontakter med övriga sektorer inom högskolan. Våren 1987
flyttade lärarutbildningarna till högskolans övriga
verksamhet. Detta underlättar samarbetet över
sektorsgränserna. Det vore därför naturligt att ta till vara
de mycket goda möjligheter som finns i Luleå att forma en
senarelärarutbildning inom naturorienterande ämnen och
teknik med en praktisk anknytning till den tekniska
sektorn. Förutsättningarna för en sådan samordning är
sannolikt bättre i Luleå än någon annanstans i landet.
Finansieringen bör ske genom en motsvarande
neddragning av lärarutbildningen i övriga delar av landet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att
grundskollärarlinjens gren för senarelärare med inriktning
mot naturorienterande ämnen inrättas i Luleå.

Stockholm den 15 januari 1991

Britta Bjelle (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)