Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Grundskollärarutbildning vid högskolan i Växjö

Motion 1990/91:Ub552 av Charlotte Branting (fp)

av Charlotte Branting (fp)
Bakgrund
I proposition 1985/86:113 om lokalisering av
grundskollärarlinjen m.m. föreslog regeringen att
grundskollärarlinjen med inriktning mot årskurserna 1--7
skulle lokaliseras till Växjö. Vad gäller inriktningen mot
årskurserna 4--9 anfördes följande:
Vad först angår högskolan i Växjö vill jag erinra om att
den ämnesteoretiska delen av den språkvetenskapliga
ämneslärarlinjen nu ges vid denna högskola. Där finns
också ämnesteoretisk kompetens inom flera andra
ämnesområden med anknytning till grundskollärarlinjen.
När behovet av lärare för grundskolan ökar, bör det finnas
förutsättningar för att etablera S-grenen i Växjö. Det är mot
denna bakgrund naturligt att utbildning på T-grenen nu
etableras där. (Sid 8).
Vid behandlingen i utbildningsutskottet (UbU
1985/86:27) förelåg bland annat en motion, 1985/86:386, där
lokalisering av utbildning av lärare för grundskolans senare
årskurser föreslogs vid Högskolan i Växjö.
Utbildningsutskottet anförde följande:
Enligt föredragande statsrådet bör det finnas
förutsättningar för att etablera utbildning av lärare för
grundskolans senare årskurser i Växjö, när behovet av
lärare av detta slag ökat.
Vidare anförde utbildningsutskottet:
Utskottet vill erinra om vad föredragande statsrådet
anfört om grundskollärarlinjens lokalisering, nämligen att
för att grundskollärarutbildningens karaktär av en linje
skall markeras bör principen vara att båda grenarna så långt
möjligt etableras vid en och samma högskoleenhet. De kan
därigenom planeras tillsammans, och kurserna kan i så stor
utsträckning som möjligt vara gemensamma. Detta bör vara
en riktlinje, om det skulle bli aktuellt att etablera någon
gren av grundskollärarlinjen vid ytterligare någon
högskoleenhet.
Nuvarande utbildning och studerandeunderlag
Vid Högskolan i Växjö ges från och med höstterminen
1988 utbildning på grundskollärarlinjen med inriktning mot
årskurserna 1--7. Antalet nybörjarplatser är 120 varav 60
med fördjupningsalternativet svenska och
samhällsorienterande ämnen samt 60 med
fördjupningsalternativet matematik och naturorienterande
ämnen.
Mot bakgrund av sökandefrekvensen till Högskolan i
Växjö har för läsåret 1990/91 anslagits medel för ytterligare
platser och utöver ramen på 120 platser har en
studerandegrupp antagits. Vid jämförelse med vissa övriga
högskolor är detta en mycket hög utnyttjandegrad.
I samverkan med KomVux i Växjö har särskilda
behörighetskompletterande kursprogram utvecklats.
Kurserna, som ger behörighet till lärarutbildning, riktas till
ungdomar som i sitt gymnasiebetyg saknar viss behörighet,
men ger också möjlighet för andra yrkesverksamma att få
formell behörighet. Samtliga antagna till lärarutbildningen
i Växjö uppfyller den särskilda behörigheten.
Genom dessa åtgärder bedömer vi som möjligt att inför
läsåret 1991/92 utöka platsantalet inom bristområdet för
matematik och naturorienterande ämnen till 75 platser
(nuvarande 60 platser) och för svenska och
samhällsorienterande ämnen till 75 platser.
Behov av lärare. Regional balans
Andelen obehöriga lärare har sedan 1987/88 ökat till
10,1 % läsåret 1990/91. Under 90-talet kommer
rekryteringsbehovet av lärare att öka som följd av ökade
födelsetal, ökade pensionsavgångar, nytt avtal vad gäller
sänkt undervisningsskyldighet för stora lärargrupper och
dimensioneringsförändringar i samband med övergången
till den nya grundskollärarutbildningen. (Prop. 1989/90:100
bil.
10, UbU 22, rskr.
233, prop. 1990/91:100 bil 10).
I 
budgetpropositionen 1990/91:100 bilaga 10 föreslås
utnyttjande av alla möjligheter till flexibla lösningar i syfte
att förbättra tillgången på lärare i grundskolan genom bl.a.
ökad dimensionering av grundskollärarlinjen och
utbildning av obehöriga lärare som tjänstgjort en längre tid
inom skolväsendet. Redan nu förmärks regionala skillnader
vad gäller tillgång på behöriga lärare. Denna obalans
förstärks ytterligare av den obenägenhet att efter
genomgången utbildning flytta från utbildningsorten. Med
nuvarande lokalisering av lärarutbildningen i södra Sverige
finns ingen möjlighet till lärarutbildning för årskurserna 4--
9 inom området mellan Lund, Linköping och Göteborg.
Mot denna bakgrund är det regionalt ytterst angeläget
att även inriktningen mot årskurserna 4--9 lokaliseras till
Högskolan i Växjö, som med ett centralt läge i regionen har
ett gynnsamt upptagningsområde. Ur ett allmänt regionalt
verksamhetsperspektiv, i vilket skola och barnomsorg utgör
viktiga förutsättningar för regional balans, finns uppenbara
skäl att lokalisera en fullständig lärarutbildning till Växjö.
Kompetens
I Växjö har bedrivits fullständig lärarutbildning under
drygt 20 år. Som komplement till denna utbildning har vid
Högskolan i Växjö periodvis getts utbildning av
speciallärare, lärare i teknik samt behörighetsgivande
utbildning av lärare med arbetsuppgifter inom
invandrargrupperna. Trots nedläggning av vissa
lärarutbildningar har högskolan haft möjligheter att
bibehålla personalen och kompetensen. Detta har varit
möjligt genom att utnyttja lärarna inom andra utbildningar
vid högskolan. För närvarande finns det således två
institutioner -- en samhällsvetenskaplig och en
humanistisk -- som i huvudsak är verksamma inom AES-
sektorn och KI-sektorn.
Vidare arbetar högskolan med helt nya förutsättningar
inom det matematik/naturvetenskapliga området. Med
anledning av den nya ingenjörsutbildningen har
kompetensen breddats och helt nya institutionslokaler har
byggts inom högskolan.
I samband med planeringsarbete som gjorts inför starten
av grundskollärarlinjen har planeringen konsekvent gjorts
för en fullständig utbildning omfattande såväl inriktningen
mot årskurserna 1--7 som inriktningen mot årskurserna 4--
9, även om det hittills gällande riksdagsbeslutet endast
anger inriktningen mot årskurserna 1--7. Vid planering har
speciellt kraven på samordning och integration mellan de
två inriktningarna beaktats. Beredskapen och
förutsättningarna för en fullständig lärarutbildning i Växjö
bedömer vi som synnerligen goda.
Grundutbildning -- lokal skolutveckling
Att hela grundskollärarutbildningen, lärare med
inriktning mot årskurserna 1--7 och med inriktning mot 4--
9, skall ha karaktären av en linje och etableras vid en och
samma högskoleenhet är en princip som talar för
lokalisering av fullständig lärarutbildning i Växjö och då
inte minst ur perspektivet att högskolan utgör en motor i
regionens lokala skolutveckling.
En komplett lärarutbildning skulle få ökad betydelse för
ett mer sammanhållet fortbildningsutbud och vidare skulle
intresset för projektarbeten av skilda slag stimuleras. Basen
för forskningsöverbryggande kurser som nu bedrivs inom
undervisningssektorn och undervisningsforskning skulle
ytterligare öka.
Vi bedömer att samspelet mellan grundutbildning --
fortbildning och undervisningsforskning kommer att vara
en viktig förutsättning för genomförandet av det nu inledda
reformarbetet inom skolområdet.
Ur ett regionalt perspektiv har högskolan i Växjö ett bra
geografiskt läge för att medverka i lokal skolutveckling.
Förslag
Mot bakgrund av vad som ovan har anförts föreslås:
att grundskollärarutbildningen med inriktning mot
årskurserna 4--9 lokaliseras till Högskolan i Växjö från och
med läsåret 1992/93 och att 
antalet nybörjarplatser fastställs till minst 72 med
följande specialiseringsalternativ:
1. Matematik och naturorienterande ämnen (24 platser)
2. Samhällsorienterande ämnen (24 platser)
3. Svenska och språk (24 platser)

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om grundskollärarutbildning med
inriktning mot årskurserna 4--9 vid högskolan i Växjö.

Stockholm den 21 januari 1991

Charlotte Branting (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)