Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Grundskolans lärarförsörjning

Motion 1990/91:Ub555 av Rune Rydén m.fl. (m, fp, c, mp)

av Rune Rydén m.fl. (m, fp, c, mp)
Enligt budgetpropositionen bil.10 (s. 51) skall det slås
fast i skollagen att alla barn har rätt att börja sin skolgång
höstterminen det år som de fyller sex år. Börjar de inte sin
skolgång då, skall de påbörja den när skolplikten inträder,
d.v.s. höstterminen påföljande år. Det skall ytterst
ankomma på ett barns vårdnadshavare att avgöra när
barnet skall börja skolan.
Av budgetpropositionen framgår samtidigt att man
måste förbättra tillgången på lärare i grundskolan, bl.a.
genom vissa grundutbildningsinsatser. De aviserade
åtgärderna bör enligt vår mening kompletteras med
följande, som i första hand avser att trygga grundskolans
lärarförsörjning.
Införandet av en flexibel skolstart kräver alternativa
anordningar för nuvarande utbildningar av lärare för
årskurserna 1--7 av grundskolan. Utbildningen bör kunna
genomgås i två etapper. Den andra -- som bör bestå av
större delen av de två fördjupningskurserna och viss del av
praktiken -- bör kunna genomföras vid ett senare tillfälle.
Den första etappen bör erbjudas dels förskollärare,
dels blivande lärare som önskar undervisa på
lågstadiet åtminstone i början av sin yrkesverksamhet. Den
första etappen bör ge kompetens till undervisning i
årskurserna 1--3 och när den andra etappen har genomgåtts
får läraren kompetens att undervisa i årskurserna 1--7. En
tredjedel av grenens nybörjarplatser bör utgöras av
etappindelad utbildning. Därmed blir det också möjligt att
inom oförändrad kostnadsram öka antalet nybörjarplatser
för denna gren under första hälften av 1990-talet.
Riksdagen bör bemyndiga regeringen att indela
grundskollärarlinjens gren för årskurserna 1--7 i två etapper
på sätt som vi har angett.
I budgetpropositionen sägs att det är svårt att rekrytera
blivande lärare i matematik och naturorienterande ämnen
till grundskollärarlinjens gren för årskurserna 4--9. Som en
alternativ rekrytering till läraryrket i dessa ämnen bör enligt
vår mening en särskild praktisk-pedagogisk utbildning om
40 poäng kunna tjäna. Denna variant av
grundskollärarlinjen bör vända sig till dem som inom ramen
för 140 poäng i naturorienterande ämnen med (eller utan)
matematik har minst 40 poäng i två ämnen och minst 60
poäng i ett ämne (behörighet till forskarutbildning). Viss
utbildning i teknik bör kunna anordnas i anslutning till den
praktisk-pedagogiska utbildningen.
För många är det för tidigt att redan i gymnasieskolans
sista årskurs bestämma sig för läraryrket och
grundskollärarlinjen. Ett sådant beslut kan hos samtliga
studerande mogna fram långsamt, kanske först i slutet av
den grundläggande högskoleutbildningen. En särskild
studiegång bör komma till stånd för dessa. Riksdagen bör
bemyndiga regeringen att inrätta en variant av
grundskollärarlinjen i enlighet med vad vi här anfört.
Slutligen anser vi att obesatta platser inom
grundskollärarlinjens praktisk-estetiska specialisering
(barnkunskap, bild, hemkunskap, musik, trä- och
metallslöjd resp. textilslöjd) bör utbytas mot platser på
barnavårdslärarlinjen, bildlärarlinjen, hushållslärarlinjen,
musiklärarlinjen, slöjdlärarlinjen och textillärarlinjen. Till
bilden hör att ettämnesutbildningen i praktisk-estetiska
ämnen fortsätter att attrahera sökande och hittills har det
inte varit några problem att besätta utbildningsplatserna på
sådana lärarutbildningslinjer. Det är dessutom ytterst
sällsynt att någon hoppar av en sådan utbildning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen bemyndigar regeringen att -- med syftet
att öka tillgången på utbildade lärare under 1990-talet --
indela grundskollärarlinjens gren för årskurserna 1--7 i två
etapper på sätt som angetts i motionen,
2. att riksdagen bemyndigar regeringen att i grundskolan
inrätta en särskild praktisk-pedagogisk variant av
grundskollärarlinjen om 40 poäng för dem som har en
ämnesutbildning om 140 poäng i naturorienterande ämnen
med eller utan matematik i enlighet med vad som anförts i
motionen,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att obesatta platser inom
grundskollärarlinjens praktisk-estetiska specialisering skall
utbytas mot platser på barnavårdslärarlinjen,
bildlärarlinjen, hushållslärarlinjen, musiklärarlinjen,
slöjdlärarlinjen och textillärarlinjen i enlighet med vad som
anförts i motionen.

Stockholm den 21 januari 1991

Rune Rydén (m)

Martin Olsson (c)

Erling Bager (fp)

Elisabet Franzén (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)