Gröna nyckeltal i statens budget

Motion 2016/17:1804 av Karin Svensson Smith (MP)

av Karin Svensson Smith (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett transparent och välgrundat system för gröna nyckeltal bör utarbetas och följa med varje finansplan som redovisas till riksdagen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Efter regeringens överlämnande av statsbudgeten till riksdagen har det pågått en livlig diskussion om klimat- och miljösatsningarna i budgeten. Regeringsföreträdare hävdar inte helt oväntat att det är rekordstora satsningar samtidigt som oppositionen gör vad den kan för att undergräva förtroendet för samarbetsregeringen.

För utomstående vore det önskvärt att kunna följa utvecklingen under en längre tid för att kunna bilda sig en uppfattning om utvecklingen går åt rätt håll. Budgetsatsningar i all ära, men för att få ett bättre mått på miljö- och klimatpolitikens effektivitet. Med denna avsikt inrättade den dåvarande regeringen gröna nyckeltal som från och med 1999 års ekonomiska vårproposition en redovisning av gröna nyckeltal som följde med i varje finansplan fram till regeringsskifte 2006 då alliansregeringen tog över makten.

De gröna nyckeltal som redovisades gällde klimatpåverkan, total energianvändning, användning av kväve och fosfor samt olika emissioner, t ex svaveldioxid, kväveoxid och bensen. En förnyad redovisning skulle sannolikt byta vissa parametrar. Biologisk mångfald, naturliga populationer av pollinatörer kan vara relevant i sammantaget.

Expertgruppen för Studier i Offentlig Ekonomis (ESO) rapport 2016:5 Grön tillväxt under lupp som nyligen har ventilerats på Finansdepartementet kan vara ett underlag för utarbetande av gröna indikatorer/nyckeltal som kan ge ett sakligt underlag för att följa upp klimat- och miljöeffekter av den förda politiken.

Karin Svensson Smith (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-12 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)