Grön omställning

Motion 2013/14:Fi228 av Göran Lindell (C)

av Göran Lindell (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utveckla metoder för att bättre inkludera miljö och naturresurser i tillväxtberäkningar.

Motivering

Traditionellt mäter vi länders rikedom i BNP, ett mått som innebär en traditionell ekonomisk beräkning av nivån på landet. En ökad medvetenhet behövs om att vi lever på ett klot med begränsade resurser i en värld där vår civilisation håller på att hota balansen inte minst när det gäller klimatet. Då är det synnerligen viktigt att vi också tar in indikatorer om hållbarhet och klimatpåverkan när vi mäter vår samlade produktion.

Sverige är väl framme i arbetet för ett samhälle med mindre påverkan på miljö och klimat. Vi bör bli ett föredöme på hur man kan mäta och redovisa denna utveckling. Det skulle vara ett viktigt verktyg i arbetet för att göra det lättare att vidta rätt åtgärder framöver ju tydligare sådana mätverktyg kan bli.

Centerpartiet tror att den möjliga vägen framåt är att möta miljöhotet i en värld som har fortsatt ekonomisk tillväxt. Då måste tillväxten ses i ett bredare perspektiv än BNP-siffror. För Centerpartiet är det naturligt att tänka enligt mönstret att bruka våra resurser utan att förbruka dem. Att lämna efter oss en planet i ekologisk balans inom ramar som naturen tillåter.

Vi tror att det är möjligt att bygga ett hållbart samhälle i en grön marknadsekonomi med rätt ekonomiska styrmedel. En av de mest effektiva metoderna är grön skatteväxling som innebär att skatten höjs på det som är miljöskadligt för att finansiera motsvarande skattesänkningar på arbete och miljöförbättrande verksamhet.

Ett viktigt verktyg i arbetet med en grön omställning mot ett klimatneutralt samhälle i ekologisk balans är att vi har bra jämförbara mätverktyg att mäta vår utveckling med. Dagens ekonomiska välfärdsmått, BNP, är alltför trubbigt och behöver kompletteras med andra indikatorer som visar hur länderna utvecklas med avseende på hållbarhet och klimatneutralitet. Ett sådant mått är det så kallade naturkapitalet som beskriver tillståndet i ett land bredare än det ekonomiska BNP-måttet.

Jag vill att Sverige blir ett föregångsland i en redovisning som i högre utsträckning värderar miljö och naturresurser i ekonomiska termer och inkluderar dessa i tillväxtberäkningar

Stockholm den 26 september 2013

Göran Lindell (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)