Grekiskt Kulturcentrum

Motion 2005/06:Kr397 av Tasso Stafilidis (v)

av Tasso Stafilidis (v)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att undersöka möjligheterna för en permanent ekonomisk lösning som säkrar Grekiskt Kulturcentrums existens och basverksamhet.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda förekomsten av diskriminering i det svenska kulturlivet.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillsätta en utredning som skall ta fram klara kriterier och villkor gällande det statliga stödet till invandrade minoriteters kulturinstitutioner.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förslag till hur kulturlivet kan bidra till att snabbare nå invandrar- och integrationspolitiska mål.

Bakgrund

Grekiskt Kulturcentrum är en av landets få kulturinstitutioner knutna till invandrade minoriteter. Centrets huvudinriktning är sverigegreker och svenskgrekiska relationer. Trots namnet Grekiskt Kulturcentrum är detta centrum en av landets mest kosmopolitiska kulturinstitutioner. Centret har fungerat oavbrutet sedan 1994 som en kombination av bibliotek, arkiv och museum med parallell konst- och folkbildningverksamhet. Centret har Stockholm som sitt säte, hela Sverige som verksamhetsfält samt europeisk och interkontinental informations- och forskningsverksamhet. Centret har med sin verksamhet redan utgjort förebild såväl för liknande institutioner i Sverige som för ambitioner att skapa liknande center i andra länder i Europa och världen i stort.

Problemet är att det ringa statliga stödet i dag främst räcker till lokalkostnader (yta 211 kvadratmeter) och det finns ytterst knappa ekonomiska resurser till arkiv-, bok- och föremålsvård, lagerhållning och utåtriktad verksamhet. Institutet för Grekiska Studier som proklamerades 1996 och som skulle utnyttja det rika materialet som finns på Grekiskt Kulturcentrum har avstannat av ekonomiska skäl. Skrivelser till Kulturdepartementet har inte hörsammats med hänvisning till departementets ekonomiska ramar. Detsamma gäller ansökningar om ”katastrofbidrag” i syfte att rädda ett stort genuint svenskgrekiskt ljudbandsarkiv. För närvarande är Grekiskt Kulturcentrum i ekonomisk knipa och på väg att läggas ned helt om inte åtgärder vidtas inom kort.

Ett fungerade Grekiskt Kulturcentrum i Sverige kommer att vara en nationell tillgång för landet, en internationell förebild om hur svensk kulturpolitik i praktiken överbryggar kulturella skillnader inom ramen för såväl nationell som europeisk integrationspolitik inom det kulturella området samt verka för att ett kosmopolitiskt förhållningssätt vinner terräng internationellt.

Med anledning av detta anser jag att regeringen bör undersöka möjligheterna för en permanent ekonomisk lösning som säkrar Grekiskt Kulturcentrums existens och basverksamhet. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Regeringen bör utreda förekomsten av diskriminering i det svenska kulturlivet. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Regeringen bör tillsätta en utredning som skall ta fram klara kriterier och villkor gällande det statliga stödet till invandrade minoriteters kulturinstitutioner. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Jag menar även att regeringen bör återkomma med förslag på hur kulturlivet kan bidra till att snabbare nå invandrar- och integrationspolitiska mål. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2005

Tasso Stafilidis (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)