Gränsregional statistik

Motion 2006/07:Fi236 av Peter Danielsson (m)

av Peter Danielsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge SCB i uppdrag att löpande producera och publicera korrekt statistik för gränsregionerna.

Motivering

Värdet av korrekt beslutsunderlag är stort. När underlaget är av dålig kvalitet riskerar beslut att bli felaktiga. Tyvärr håller den svenska officiella statistiken på flera områden på att bli oanvändbar eftersom den avgränsas till nationella förhållanden. I en internationell miljö med ökad rörlighet så går det inte att lika tydligt sätta stopp vid gränserna som tidigare. I Sveriges gränsregioner sker i dag en utveckling som inte syns i den officiella statistiken.

I Öresundsregionen pendlade 6 500 personer boende i Sverige till jobb i Danmark år 2004. Svenskar dras till den större arbetsmarknaden i Köpenhamn, danskarna attraheras av billigare bostäder i Skåne. År 2005 flyttade 3 000 danskar till Skåne, varav de flesta behöll jobbet i Danmark. Samma fenomen uppstår mellan Sverige och Norge samt Sverige och Finland. Pendlingen är positiv och bidrar till ökad tillväxt. Problemet är bara att det inte sätter spår i statistiken. Gränsregionernas siffror försämras tvärtom i takt med att integrationen ökar.

I Sverige är det Statistiska centralbyrån (SCB) som är ansvarig för den officiella statistiken. SCB är en uppdragsstyrd myndighet som får anslag från departement och myndigheter. För att nya uppgifter ska beaktas och tas med i den officiella statistiken krävs att dessa skrivs in i SCB:s regleringsbrev och täcks av anslag för ändamålet. För att få kontinuitet i statistiken räcker det därför inte att de aktuella gränsregionerna på egen hand beställer statistik, det krävs beslut om att uppgifterna ska med.

Stockholm den 30 oktober 2006

Peter Danielsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)