Gränsöverskridande arbetskraft

Motion 2010/11:A215 av Phia Andersson (S)

av Phia Andersson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gränsöverskridande arbetskraft.

Motivering

I takt med att det byggs mer i Sverige har vi även fått se baksidan av globaliseringen, utländska arbetare som jobbar i Sverige och lever under dåliga förhållanden. Sovplatser i en container eller i en lagerlokal är bara några exempel.

Ett annat problem är att anställda har svårt att få ut sina löner och de känner ofta inte till vare sig sina rättigheter eller vart man kan vända sig för att få hjälp. Dessutom är svartjobben ett faktum i sammanhanget. Även om det inte är ett generellt problem är det helt oacceptabelt att många utländska arbetare tvingas jobba under dåliga förhållanden.

Sverige är i dag en del av den europeiska arbetsmarknaden. Människor har möjlighet att arbeta och bo var de vill. Det innebär bland annat att utländska företag kan etablera sig, permanent eller tillfälligt, i Sverige. Eftersom utländsk arbetskraft blir allt vanligare är det viktigt att våra svenska lagar och överenskommelser är kända och att de efterlevs av de utländska företagen, både för den enskildes välbefinnande och för att företag ska kunna konkurrera på lika villkor.

Arbetsmiljöfrågorna är en viktig del av EU:s politik på det sociala området. Just nu finns det inom EU miniminormer och gränsvärden för bland annat bly och asbest. Eftersom arbetsmarknaden hela tiden utvecklas behöver vi hålla jämn takt med utvecklingen såväl i den nationella som den internationella arbetsmarknaden.

Svårigheterna med gränsöverskridande arbetskraft som finns i vårt land måste synliggöras mer än vad som görs i dag, och det är angeläget att frågan om gränsöverskridande arbetskraft tas upp på EU-nivå.

Stockholm den 18 oktober 2010

Phia Andersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)