Göteborgsregionens miljö

Motion 1992/93:Jo706 av Johan Lönnroth (v)

av Johan Lönnroth (v)
Motionen delad mellan flera utskott

Göteborgsregionens miljö måste förbättras
Bakgrund
Enligt naturvårdsverkets rapport 4159 är
miljösituationen i Göteborg med omnejder föga
uppmuntrande. Rapporten förutspår också att problemen i
stort sett kommer att kvarstå, utifrån det faktum att det i
praktiken har hänt väldigt lite för att förbättra situationen.
Berörda kommuner har tillsammans med stat,
länsstyrelsen, företag m.fl. utarbetat många förslag och
åtgärdsprogram för de olika miljöproblem som finns i
Göteborgsregionen. Många av dessa program är gedigna
och har tagits fram av engagerade personer. Inte minst
Göteborgs kommuns arbete med miljövänliga varor har
rönt stor uppmärksamhet.
Problemet är dock genomförandet av förslagen. När
medel ska anslås, företag ska åläggas restriktioner,
miljöfarliga varor bytas ut enligt substitutionsprincipen,
kollektivtrafikanläggningar ska byggas etc visar det sig alltid
svårt att verkställa planerna. Ansvaret för detta faller tungt
på den nuvarande politiska majoriteten i både kommuner
och riksdag, men inte heller tidigare majoriteter kan
avsvära sig ansvaret.
Vänsterpartiet ser som sitt ansvar att driva dessa frågor
och skapa opinion för miljökraven. Miljöfrågorna och
önskan om en bättre miljö blir allt viktigare för
människorna, detta måste alla partier ta till sig.
Specifika problem i Göteborgsregionen
De allvarligaste miljöproblemen genereras av
vägtrafiken. Den skapar luftföroreningar, buller, trängsel,
förstör stadsbild och stadsplanering. Den skapar en ständig
oro för barnens säkerhet. Vägtrafiken orsakar flest
dödsolyckor bland svenska barn.
Luftföroreningarna gör att försurningen av småsjöarna
runt Göteborg tilltar, de genererar astma och allergier.
Naturvårdsverket bedömer att dessa problem kommer att
vara ungefär lika stora år 2000 som idag.
Tre procent av befolkningen utsätts för halter av
kväveoxider som överstiger gällande gränsvärden. Många
av dessa bor i Göteborg.
Metaller och toxiska organiska ämnen förekommer
utbrett i marksediment i Göteborgsområdet.
Vattenkvaliteten har förbättrats i Göta Älvsområdet
men är fortfarande långt ifrån bra.
Avfallssituationen är inte under kontroll. Riksdagens
beslut om sortering av avfall och minimering av
avfallsmängder som ska deponeras har haft föga inverkan
på verkligheten. Sämst är situationen beträffande bygg- och
industriavfall.
Stadsplaneringen kännetecknas fortfarande av brist på
hänsyn till natur- och kulturmiljö.
Den biologiska mångfalden i regionen måste säkras,
genom att bl.a. bevara befintliga grönområden och sköta
dessa i enlighet med ekologiskt anpassade skötselplaner.
Användningen av förnyelsebara energislag måste öka på
bekostnad av kärnkraftsel och fossila bränslen. För
Göteborgsregionens del är det biobränslen, vindkraft och
solenergi som kommer ifråga i första hand.
Åtgärder
Trafik
Enligt den så kallade Adelsohnuppgörelsen skulle staten
bistå med 1,3 miljarder till kollektivtrafiken mot att staten
genom Vägverket fick bygga en ny E6:a genom Partille
öster om Göteborg. Det var klart utsagt att denna led skulle
vara en del av en så kallad ''ringled'' inom vilken regionala
vägtrafikobjekt utbyggs ''-- -- -- endast om så fordras för att
förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken eller för att
tillgängligheten till arbetsområden skall säkras med mindre
inverkan på miljön'' (citat ur överenskommelsen).
Men Partille sa nej och Vägverket drog tillbaka sitt
förslag. Nu diskuteras en ny dragning av E6 som ligger inom
den överenskomna ringleden, som skulle öka biltrafiken
totalt, som skulle få starka negativa miljöeffekter och som
således klart strider mot Adelsohnöverenskommelsen.
Denna plan väcker starka protester och kommer under inga
omständigheter att kunna genomföras inom överskådlig tid.
Det enda rimliga nu är att staten tar tillbaka kravet på
en ny sträckning av E6 och att pengarna betalas ut till de
kollektivtrafikprojekt som det råder enighet om. Inkomster
från eventuella biltullar bör oavkortat också gå till en
utbyggnad av kollektivtrafiken i regionen.
Övrigt
Regeringen och statliga myndigheter bör också verka för
detta:Fullfölj riksdagens beslut om källsortering av avfall
och minimering av avfallsmängder som ska deponeras.
Producenter och distributörer ska ta ansvar för avfallet.
Vidta åtgärder mot den tilltagande försurningen.
Förändra VA-systemen så de i högre grad blir slutna
system.Stimulera ökad användning av förnyelsebara
energikällor.Upprätta en regional strategi för att bevara
regionens biologiska mångfald.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att statliga pengar till
kollektivtrafik bör betalas ut utan att avvakta frågan om ny
sträckning av E 6,1
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att avfallshantering och VA-
system i högre grad bör ingå i ett kretslopp,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att stimulera användningen av
förnyelsebara energislag,2
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att upprätta en regional strategi
för att bevara regionens biologiska mångfald.

Stockholm den 25 januari 1993

Johan Lönnroth (v)

1 Yrkande 1 hänvisat till TU.

2 Yrkande 3 hänvisat till NU.
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)