Götalandsbanan

Motion 1994/95:T534 av Arne Kjörnsberg m.fl. (s)

av Arne Kjörnsberg m.fl. (s)
Trafikutskottet har tidigare behandlat motioner om
Götalandsbanan. I betänkande 1992/93:36 skrev utskottet
bland annat. ''Utskottet anset det angeläget att
infrastrukturplaneringen bedrivs med god framförhållning.
Götalandsbanan utgör enligt det underlag som presenterats
ett intressant framtidsprojekt. Genom projektet ges
möjligheter att bygga upp en stor sammanhängande
stadsregion med utmärkta miljövänliga kommunikationer.''
Planeringsarbetet med Götalandsbanan har under 1994
fortsatt inom ramen för Götalandsbanegruppen med
landshövdingen Bengt K Å Johansson som ordförande och
med tidigare kommunstyrelseordföranden i Jönköping Lars-
Erik Josefson som ordförande i projektstyrelsen. I
utrednings- och analysarbetet deltar f.n. fem länsstyrelser,
Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Älvsborgs och
Göteborgs och Bohus län, samt kommunerna, Borås,
Ulricehamn, Jönköping, Nässjö, Tranås, Boxholm, Mjölby,
Linköping, Norrköping, Nyköping samt
kommunalförbundet GöteborgsRegionen.
Projekt Götalandsbanegruppen är ett flerårigt
samarbetsprojekt mellan berörda kommuner och
länsstyrelser. Bland annat efter hemställan från
Götalandsbanegruppen beslutade regeringen i april 1994 att
uppdra åt Banverket att utreda Götalandsbanan med
avseende på företags- och samhällsekonomi, effekter för
miljö och markanvändning samt regional utveckling. Enligt
uppgifter från Banverket fortskrider utredningsarbetet
planenligt. Bland annat har sträckningsstudier i Östergötland
startats. Götalandsbanegruppens projektstyrelse har för att
säkerställa en aktiv medverkan i Banverkets
utredningsarbete tillsatt en särskild referens/arbetsgrupp
med bland andra landshövdingen Bengt K Å Johansson och
företrädare för kommunerna. Flera av de berörda
kommunerna har inom respektive områden sammanställt
omfattande utredningsmaterial och presenterat alternativa
förslag till lösningar.
Det som nu bör aktualiseras är särskilda studier om
höghastighetståg som Götalandsbanan är tänkt för. Detta bör
göras i ett Europaperspektiv. Flera tyska städer, bland andra
Kassel, har gjort speciella undersökningar som visat de
positiva följderna för näringsliv, arbetsmarknad, kultur och
utbildning som de möjligheter till snabba och miljövänliga
transporter som höghastighetståg utgör. Dessa studier borde
vara ett bra underlag för motsvarande arbete i vårt land. I
sammanhanget bör också EU-kommissionens planer om en
''Nordisk triangel'' beaktas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om Götalandsbanan.

Stockholm den 25 januari 1995

Arne Kjörnsberg (s)

Martin Nilsson (s)

Margareta Sandgren (s)

Maj-Inger Klingvall (s)

Berit Löfstedt (s)

Berndt Ekholm (s)

Sten Östlund (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)