Gör veterandagen till allmän helgdag

Motion 2021/22:1829 av Annicka Engblom (M)

av Annicka Engblom (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra veterandagen till allmän helgdag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har en lång tradition av att bidra till fred och säkerhet i vår omvärld. Sveriges försvarsmakt är ställd under stor förändring och det blir alltfler svenskar som är att betrakta som veteraner från såväl den militära verksamheten i Sverige som från internationella insatser runt omkring i vår omvärld.

Sedan 2008 högtidlighålls den 29 maj som Veterandag inom Försvarsmakten. Veterandagen syftar till att hedra personal som deltar eller har deltagit i nationella eller internationella militära operationer och att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna. Till högtidlighållandet inbjuds Sveriges samtliga veteraner och deras anhöriga, inte bara de militära utan även Polismyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen, Kriminalvården och andra myndigheter.

Sedan 2011 har veterandagen statsceremoniell status, vilket garanterar att den regelbundet firas på samma datum varje år. De ceremonier som anordnas under veterandagen samordnas av Försvarsmakten, men ofta deltar representanter från andra delar av de statliga myndigheterna, representanter för kungafamiljen och från Försvars-maktens ideella samarbetsorganisationer.

Sedan 2018 är veterandagen även inrättad som allmän flaggdag, bland annat på initiativ av undertecknad. Det har gett möjlighet för de svenskar som inte kan delta vid de officiella statsceremonierna att privat visa sin uppskattning för Sveriges militära veteraner. Från att ha varit en tämligen okänd fråga växer nu också veteranrörelsen runt om i landet med lokala högtidlighållanden samt uppförande av veteranmonument i landets kommuner.

Att höja veterandagens status till allmän helgdag skulle ytterligare öka uppmärksamheten och kunskapen om veteranernas viktiga insatser hos befolkningen i stort och utgöra ett slutligt erkännande för veteranerna. De flesta svenska helgdagar är kyrkliga, medan Sveriges nationaldag, midsommardagen och första maj är sekulära. Att utöka antalet helgdagar eller ersätta en befintlig för att sätta våra veteraner i fokus vore verkligen lovvärt. Likt det sätt på vilket man i till exempel USA hedrar sina veteraner på Memorial Day. Som arbetsfri dag, fastställd i svensk författningssamling och utmärkt som en röd dag i kalendern, ges svenska folket verklig möjlighet att hedra sina svenska veteraner.

Annicka Engblom (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)