Gör det möjligt att hyra ut bostäder skattefritt till studenter

Motion 2018/19:1113 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över en skattebefrielse vid bostadsuthyrning till studerande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Byggandet av bostäder har tagit en ordentlig fart sedan 2010. Men trots detta visar statistik från Boverket att det råder ett underskott på bostäder i 255 av Sveriges 290 kommuner. Bristen på bostäder ställer till problem för många människor. Särskilt problematisk är bostadsbristen för studenter som generellt sett har låga inkomster och vars möjligheter till bostadslån är små. Men bostadsbristen påverkar också företagens möjligheter att anställa på grund av svårigheterna att hitta bostäder runt omkring våra storstadsområden.

I dag räknas den betalning som du mottar om du hyr ut din hyres- eller bostadsrätt i andra hand som skattepliktig inkomst. För varje hyres- eller bostadsrätt får man dra av maximalt 40000 kr per år. Som en särskild satsning på landets studenter bör regeringen överväga att skattebefria hyresintäkten helt för den som hyr ut till en student, som ett komplement till andra satsningar.

Studerande bör definieras genom signerat registreringsintyg från skolan eller ett utdrag ur Ladokregistret som visar att personen studerar minst 75 procent. Med anledning av vad som anförs i motionen föreslår vi att regeringen överväger behovet av skattebefrielse vid bostadsuthyrning till studerande och tillkännager detta för regeringen.

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)