Godstrafiken i Värmland

Motion 1992/93:T232 av Bo Finnkvist (s)

av Bo Finnkvist (s)
Godstrafiken på NKlJ-banan har upphört. Nämnda
järnväg betjänade två stora industrier -- Jernverken i
Hagfors och Munkfors. Ca 150 000 
ton gods i form av stål, gas, skrot och andra insats-
och färdigvaror till och från dessa industrier fraktas nu på
lastbil. Alla hittills gjorda försök att få fram medel till
ombyggnad och breddning av banan har tyvärr misslyckats.
Två stora stålindustrier, som också tillför landet betydande
exportinkomster (ca 3 miljarder kronor/år), är nu i den
situationen att man saknar järnvägsförbindelser.
Samtidigt har planer på ett samgående med ett
österrikiskt stålföretag aktualiserats. Situationen är i
korthet följande. Samtidigt som man skall inleda ett
samarbete med ett företag som innebär att
fjärrtransporterna ökar, övergår stora mängder
godstransporter från järnväg till lastbil. Detta på vägar som
inte är dimensionerade för denna trafikmängd. Riksväg 62
har långa sträckor så låg standard att den ökade
lastbilstrafiken går på länsvägar, i huvudsak väg 240.
Väganslagen till länet är alltför små för att möjliggöra
nödvändiga satsningar på väg 62 och alla andra angelägna
vägförbättringar i länet.
Industriorterna Hagfors-Munkfors i Klarälvdalen har
för närvarande den högsta arbetslösheten i Värmland,
samtidigt som man förhandlar om ytterligare varsel.
Möjligheterna att behålla och utveckla företagen i
regionen är goda. Den smärtsamma omstrukturering som
har skett har resulterat i lönsamma stålföretag, men tyvärr
med färre anställda. För framtida utveckling är det
nödvändigt med förbättrade kommunikationer -- inte
försämrade som vi nu har upplevt.
Det är nödvändigt med extrainsatser från statens sida för
att lösa de uppkomna problemen. Miljö-, industri-,
arbetsmarknads- och trafiksäkerhetsskäl talar för en lösning
av både järnvägsfrågan och vägfrågorna. Staten bör ställa
medel till förfogande för att möjliggöra en ombyggnad av
NKlJ-banan till normalspår.
Man bör också tillföra länet extra väganslag för att
möjliggöra satsningar på mycket angelägna vägobjekt, bl.a.
väg 62. Aviserade infrastruktursatsningar bör ge möjlighet
till sådana satsningar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om infrastruktursatsningar i
Värmland, bl.a. NKlJ-banan och väg 62.

Stockholm den 26 januari 1993

Bo Finnkvist (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)