God kompetens inom adhd och dyslexi

Motion 2013/14:Ub457 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om god kompetens inom adhd och dyslexi.

Motivering

Barn som har adhd eller dyslexi får inte alltid den rätta pedagogiken i våra förskolor och skolor. Vi ser att många elever kommer ända till gymnasieskolans individuella program innan bra undervisningsmodeller anpassade för eleven sätts in. Då har man ofta stora kunskapsluckor som kan vara svåra att hinna fylla på under gymnasietiden.

Datorer som ofta är till stor hjälp i språkundervisning och språkpedagogik används heller inte regelmässigt till alla barn med dyslexi trots att det är bra hjälpmedel.

Att det ibland brister i pedagogiken eller undervisningen för dessa grupper beror till viss del på bristande kompetens hos våra förskolelärare och lärare. Det är inte självklart att anpassad pedagogik för dessa barn ingår i lärarutbildningen för dessa båda yrkesgrupper. Det är heller inte så att alla under sin lärarkarriär får arbeta med barn från den här barngruppen, och därför är kompetensen varierande bland landets förskolelärare och lärare.

Oavsett om man arbetar med små barn i förskolan, barn i grundskolan eller ungdomar i gymnasiet behöver ansvariga lärare få en höjd kompetens inom området. Det ska vara en självklarhet att alla lärare vet att dyslexi och adhd ibland kräver andra undervisningsmetoder och pedagogik. Med anledning av ovanstående bör regeringen överväga att se över hur man kan möjliggöra att alla förskolelärare och lärare innehar god kompetens om adhd och dyslexi.

Stockholm den 3 oktober 2013

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)