Geografisk anpassning av dubbdäcksförbudet

Motion 1992/93:T323 av Ulf Björklund (kds)

av Ulf Björklund (kds)
Enligt Trafiksäkerhetsverkets författningssamling
1992:44 rörande föreskrifter om däck, medar och band pkt
3.1.6 är det förbjudet att använda däck med dubb fr.o.m.
första månaden efter påsk t.o.m 31 oktober. Förbudet gäller
hela riket och enda undantaget från förbudet är om
vinterväglag råder eller förutses.
Vinterväglagets inträde och varaktighet är i själva verket
olika i olika delar av landet. Genom en mer geografisk
anpassning av dubbdäcksförbudet till de faktiska skillnader
som råder i olika delar av landet skulle många onödiga
halkolyckor, speciellt i norra Sverige, undvikas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en sådan ändring av
Trafikverkets föreskrifter att de i större utsträckning tar
hänsyn till de skillnader i vinterväglag som i verkligheten
råder i olika delar av landet.

Stockholm den 22 januari 1993

Ulf Björklund (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)