Genuspedagoger inom förskola och skola

Motion 2008/09:Ub539 av Matilda Ernkrans m.fl. (s)

av Matilda Ernkrans m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämställdhetsarbetet i förskola och skola.

Motivering

Förskolan och skolan har en viktig uppgift att öka jämställdheten i samhället. Det är en demokrati- och maktfråga att varje flicka och pojke får samma möjligheter att utveckla sin fulla potential som människa. Om inte förskolan och skolan aktivt arbetar med värderingar och attityder kring jämställdhet bidrar de till att förlegade könsroller befästs.

Vi formas tidigt för att passa in i förtryckande könsroller, att bli kvinnliga och manliga. Redan som små barn präglas vi till pojkar eller flickor. Pojkar uppmuntras till aktiviteter förknippade med prestation, att fixa och vara aktiva. Flickor uppmuntras till aktiviteter förknippade med relation, att pyssla och ta hand om. Även om vi inte vill, eller är medvetna om det, förstärker vi vuxna ofta barnens könsroller.

Forskning visar att pojkar i förskola, skola och fritidsverksamhet får och tar mer av pedagogernas uppmärksamhet jämfört med flickorna. Bilden är dock inte entydig. Trots att flickor i större utsträckning än pojkar förefaller bli osynliggjorda, eller används som hjälpredor i skolan, är det flickor som pre­ste­rar de bästa resultaten. En förklaring kan vara att belöningsstrukturerna ser olika ut för flickor och pojkar.

I förskolan är det centralt att tala om värdegrund och hur man förhåller sig till andra människor. Eftersom förskolan har en viktig ställning för barnens sociala utveckling krävs en extra stor insats av personalen där för att motverka förtryckande könsroller.

Enligt läroplanen ska förskolan och skolan också jobba med värdegrundsfrågor. Men att jämställdhet är en del av våra normer och värden är inte alltid en självklarhet. Det finns många goda exempel på förskolor och skolor som prioriterar att öka jämställdheten. Men som helhet måste personalen på många håll öka sin kompetens om genus och jämställdhet. För att möta denna ”könsblindhet”, dvs. att man inte ser och erkänner könsorättvisorna i förskolan och skolan, måste man ha gedigen kunskap om historia, statistik m.m. Ökad genuskunskap behövs hos alla som arbetar i förskolan och skolan för att se och kunna reflektera över de invanda mönster som befäster orättvisa könsskillnader och som de flesta av oss, ofta omedvetet, deltar i.

Det är av största vikt att se över möjligheten hur kommunerna kan arbeta för att öka jämställdhetsarbetet i förskolan och skolan. Vikten av att ha genuspedagoger som jämställdhetscoacher i varje kommun bör ingå i översynen.

Stockholm den 3 oktober 2008

Matilda Ernkrans (s)

Ann-Christin Ahlberg (s)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Carina Ohlsson (s)

Fredrik Lundh (s)

Jan Björkman (s)

Lars U Granberg (s)

Marie Nordén (s)

Monica Green (s)

Åsa Lindestam (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)