med anledning av prop. 2011/12:60 Genomförande av återvändandedirektivet

Motion 2011/12:Sf3 av David Lång (SD)

av David Lång (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återreseförbudet ska vara fem år.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den generella tiden som utlänningar kan hållas i förvar ska vara sex månader.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den tid som en utlänning kan hållas i förvar, då det finns synnerliga skäl eller då utlänningen inte samarbetar eller då det tar lång tid att införskaffa handlingar, ska vara tolv månader utöver den generella tiden om sex månader.

Motivering

Regeringens proposition 2011/12:60 om genomförande av återvändandedirektivet bygger på Alliansens migrationsöverenskommelse med Miljöpartiet. EU-direktivet stipulerar att samtliga medlemsstater ska införa minimikrav vad gäller återvändande av människor som vistas i unionen utan tillstånd, dvs. illegala invandrare. Det finns alltså ett visst handlingsutrymme enligt direktivet, så länge miniminivåer uppfylls.

Inledningsvis ska sägas att Sverigedemokraterna avvisar gemensamma normer och regler på det migrationspolitiska området i EU, och hellre skulle se att varje land själv formar sin migrationspolitik. Då direktivet emellertid ska införas fordras att det tas ställning till dess innehåll. Det finns flera faktorer som talar för en kraftig skärpning i jämförelse med de förslag som regeringen lagt fram i propositionen.

Ett anmärkningsvärt förslag i propositionen är att den som befunnits uppehålla sig olagligt i Sverige och vägrar lämna landet inom den givna tidsfristen om två veckor för avvisade och fyra veckor för utvisade tilldelas återreseförbud på endast ett år. Direktivet medger återreseförbud på maximalt fem år men regeringspartierna tillsammans med Miljöpartiet har lagt sig på den nedre gränsen. Ett års återreseförbud är att betrakta som mycket generöst, och det behövs hårdare regler i linje med direktivets maxgräns om återreseförbud på fem år för den som uppehållit sig illegalt i landet. Ett återreseförbud på ett år, förutom att vara synnerligen milt, skulle också innebära att Sverige utmärker sig som ett av de länder i EU med kortast tid för återreseförbud. Ett återreseförbud om fem år ser vi som fullt rimligt då det rör sig om utlänningar som enligt Migrationsverket inte befunnits ha någon godtagbar anledning att uppehålla sig i Sverige.

Vad gäller den generella tiden som utlänningar kan hållas i förvar innan återsändande till hemlandet verkställs föreslås i propositionen en maxgräns om två månader. Även här finns goda anledningar att förorda en längre tid, enligt den maximala tid om sex månader som direktivet tillåter. Undantag kan göras i fall då det finns synnerliga skäl (i propositionen föreslagen maxgräns tre månader) eller då utlänningen inte samarbetar eller då det tar lång tid att införskaffa nödvändiga handlingar (i propositionen föreslagen maxgräns tolv månader). Direktivet ger möjlighet att i dessa undantagsfall utöka förvarstiden till tolv månader utöver den generella gränsen, vilket i praktiken innebär arton månader. En generell gräns om sex månader och en gräns om ytterligare tolv månader förvarstid för såväl synnerliga skäl som i fall då utlänningen inte samarbetar eller då det tar lång tid att införskaffa handlingar bör införas.

Det ovan anförda bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 16 februari 2012

David Lång (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-02-16 Bordläggning: 2012-02-17 Hänvisning: 2012-02-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)