Gemensamt porto i Norden

Motion 2005/06:T293 av Helena Bargholtz (fp)

av Helena Bargholtz (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att återinföra den tidigare modellen för nordiskt porto.

Motivering

Portot för ett helt vanligt brev till våra grannländer i Norden och Baltikum är numera 10 kr för ett brev på 20 gram. Motsvarande portobelopp i Sverige är 5:10.

Redan på 1950-talet fick föreningen Norden igenom att portot för inrikes brev också skulle gälla för post till de nordiska grannländerna för att göra det lättare att ha kontakt mellan dessa. Föreningen Norden lyckades också få till stånd passfrihet mellan länderna, fick genom påtryckningar riksdagar och folketing att börja sammanträda i Nordiska rådet och senare även regeringarna i Nordiska ministerrådet. Man var pådrivande att få fram en samsyn på både sociala frågor och arbetslöshet mellan de nordiska länderna. Mycket av detta har sedan EU tagit till sig och gjort till regler inom unionen.

I början av 1990-talet blev posten bolag. Då blev plötsligt Danmark ett ”utland”. Portot för brev på en sträcka som vi kan se med blotta ögat över Öresund blev högre än motsvarande försändelse till Kiruna. Medan portot från Finland m.fl. grannländer till Sverige är billigare än tvärt om. Från Finland och Tyskland är portot dessutom samma till hela EU. Deras postverk arbetar konsekvent, enligt de politiska partiernas intentioner och de är effektiva.

Sverige är med i EU. Sverige säger sig alltså arbeta för regionernas utveckling. Har den svenska posten missat den samhällsutvecklingen? Eller varför motarbetar man den utveckling samhället och alla politiska partier säger sig vilja jobba för?

Jag anser att det skall finnas ett gemensamt porto inom Norden. Vill man ha en integrering i t.ex. Öresundsregionen och ett närmande till Baltikum räcker det inte med stolta paroller och stora ord. Det måste till konkreta beslut också. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 28 september 2005

Helena Bargholtz (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)