Gemensamt digitalt system för alla Sveriges vårdenheter för att öka patientsäkerheten

Motion 2018/19:95 av Jörgen Grubb (SD)

av Jörgen Grubb (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett genomförande av ett gemensamt digitalt system för samtliga vårdenheter i Sverige för att öka genomströmningen av patienter samt öka patientsäkerheten, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Införandet av digitala journalsystem i våra landsting har underlättat vårdgivarnas möjligheter att ta del av den enskildes journal när denne söker någon form av sjukvård.

Tyvärr har majoriteten av Sveriges landsting olika digitala journalsystem, vilket gör att om en person söker vård utanför dennes hemlän/region, kan inte vårdgivaren ta del av den vårdsökandes journaler på samma enkla sätt som vårdgivarna i patientens hemlandsting kan.

För att komma till rätta med det problemet föreslår vi att ett nationellt digitalt journalsystem införskaffas. Genom införande av ett sådant system skulle en vårdgivare på ett enkelt sätt kunna ta del av en vårdsökandes journalhandlingar – oavsett var i Sverige personen är folkbokförd – något som skulle öka effektiviteten men också patientsäkerheten. Risken att en vårdgivare missar viktig medicinsk information om patienten minskar därmed.

Genom att förse systemet med en idag befintlig logistisk funktion (finns inom sjukvården i Schweiz) kan sjukvårdspersonalen enkelt få en överblick avsituationen på övriga vårdinrättningar i närheten, för att på så sätt kunna styra om patienter till sjukhus som har mindre kö. Incheckningen sker en gång sedan följs patienten via det digitala systemet, vilket minskar arbetsbelastningen och risken att försvinna i systemet. Berättelserna om kvarglömda patienter är tyvärr många.

Systemet kommer även patienterna till gagn då de genom att nyttja exempelvis en applikation i sin mobiltelefon redan innan besöket kan se väntetider osv. för olika vårdinrättningar. När patienten väl är på plats på sjukhuset/vårdinrättningen och har blivit inskriven, kan patienten via samma applikationannan relevant information såsom nästa steg av behandling, ungefärlig väntetid m.m.

För sjukvårdspersonalens del innebär det att de får en bättre överblick över patientflödet på sin vårdinrättning, något som också ökar patientsäkerheten samt effektiviteten.

Jörgen Grubb (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-11 Granskad: 2018-10-11 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)