Gemensamma lån vid bodelning

Motion 2004/05:L301 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagändring om vad i motionen anförs om uppdelning av lån vid skilsmässa eller upplösning av partnerskap.

Delning av lån vid skilsmässa

Vid skilsmässa eller upplösning av registrerat partnerskap sker en bodelning av den del av egendomen som inte är enskild. Efter avdrag för varje makes eller partners skulder ska det eventuella överskottet delas. Om paret har tagit lån hos bank eller finansinstitut och bara en av dem står för lånet är således låntagaren utlämnad till den andra partens välvilja. Det spelar ingen roll om den andra parten som inte står som långivare har tecknat borgen.

Någon uppdelning av lånet sker inte efter separationen även om lånet i praktiken tagits för gemensamt bruk. Den faktiska låntagaren blir ensam ansvarig för skuldernas betalning om den andra parten väljer att inte kompensera honom eller henne. Detta oavsett om orsaken är bristande betalningsförmåga eller hämndlystnad.

Tidigare betänkanden

Lagutskottet har tidigare avvisat liknande motionsyrkanden med motiveringen att lånevillkoren inte kan ändras om inte avtalets alla parter är överens om det (bet. 1995/96:LU18, bet. 1996/97:LU6, bet. 2000/01:LU13, bet. 2003/04:
LU22). Ett av problemen med det synsättet är att bankerna inte alltid är villiga att göra dessa förändringar i lånevillkoren. Dessutom tar inte utskottet hänsyn till att även låntagarna måste medverka till en sådan avtalsförändring.

Det är troligt att den som underlåter att betala också vägrar medverka till en förändring av avtalet och en delning av skulden. Därför behöver gällande regler förändras så att det sker en uppdelning av lån som i praktiken tagits för gemensamt bruk men där bara en av parterna står som låntagare vid skilsmässa och upplösning av partnerskap.

Regeringen bör återkomma med förslag till lagändring om uppdelning av lån vid skilsmässa eller upplösning av partnerskap.

Stockholm den 30 september 2004

Tasso Stafilidis (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Siv Holma (v)

Rolf Olsson (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)