Gemensam vägnumrering för Dackeleden

Motion 1992/93:T317 av Agne Hansson m.fl. (c)

av Agne Hansson m.fl. (c)
Ett väl sammansatt kommunikationssystem med jämnt
fördelade trafikströmmar skapar förutsättningar för
nödvändig miljöhänsyn. Det medverkar också till en
rationell trafikföring och ökad trafiksäkerhet. I ett väl
sammansatt trafiksystem bör trafikanternas vägval göras
tydliga och lättöverskådliga. Goda kommunikationer med
väl fördelade trafikströmmar är också en förutsättning för
att skapa regional utveckling.
Vägsträckningen från Trelleborg i Skåne via Lund,
Hässleholm, Växjö, Åseda, Hultsfred, Linköping, Örebro
och Falun i norr bör därför ha en gemensam vägnumrering.
Därigenom ges ökad tydlighet åt den inlandsväg som finns
och som kallas Dackeleden.
Sydostlandet
Småland, Blekinge och Östergötland bildar
Sydostlandet. I Sydostlandet bor ungefär 1,3 miljoner
invånare. Sydostlandet har ett mycket mångfacetterat
näringsliv och är beroende av bra kommunikationer för att
utvecklas. Sydostlandet har naturliga beröringspunkter
kommunikationsmässigt med Skåne i söder och Mälardalen
i norr.
Genom Sydostlandet löper fjärrtrafiken mellan den
europeiska kontinenten samt Skåne och Stockholm,
Mälardalen och större delen av övriga Sverige.
Sommartid medför den stora turistströmmen en kraftigt
ökad trafik i de berörda områdena. Turismen är en av
Sydostlandets viktigaste basnäringar.
Redan i dag finns ett betydande trafikflöde i nord--sydlig
riktning från Skåne genom sydöstra Sverige upp genom
Mellansverige mot norr. Trafikflödet kommer att öka i takt
med att ett intensivare Europasamarbete växer fram.
För att klara det framtida trafikflödet i nord--sydlig
riktning i Sydostlandet behövs tre fjärrtrafikleder -- E4, E22
och en inlandsväg. Genom inlandet finns redan en naturlig
sträckning som i Sydostlandet kallas Dackeleden. Det är
vägarna 23, 134 och 34.
Dackeleden sträcker sig egentligen från Skåne till
Dalarna. Men för närvarande har denna vägsträckning
ingen enhetlig vägnumrering. För att göra trafikalternativen
och trafikflödet i nord--sydlig riktning tydligare och
naturligare bör Dackeleden ges enhetlig vägnumrering.
Samma vägnummer bör gälla från Trelleborg via Lund,
Hässleholm, Växjö, Åseda, Hultsfred, Linköping, Örebro
till Falun.
Regionalpolitik
En sådan åtgärd skulle inte enbart ha trafikpolitiska
fördelar genom att den ger en överskådlig och enkel bild
över vägvalsalternativen, jämnare fördelning av
trafikströmmarna utan också en miljömässigt och
trafiksäkerhetsmässigt bättre lösning. Den skulle också ha
betydande regionalpolitiska fördelar.
I Sydostlandet såväl som längs vägsträckningen i övrigt
finns ett varierat näringsliv där mera expansiva områden
och regionalpolitiska problemområden med betydande
utvecklingspotential avlöser varandra i en följd.
Vägsträckningen skulle knyta samman dessa områden på
ett naturligt sätt och erbjuda utmärkta möjligheter till att ta
vara på denna utvecklingspotential.
De regionalpolitiska fördelarna kan sammanfattas enligt
följande:Säkrare och bättre kommunikationer för 1,3
miljoner lokalt berörda invånare i Sydostlandet.Årliga
vinster för näringslivet genom rationellare
transportförsörjningMöjligheter till
ökad sysselsättning och service,
vidgad arbetsmarknad,
större konkurrenskraft för företagen i området,
bättre tillgång till sjukvård och utbildning,
större trafiksäkerhet,
bättre miljö för människor i tätorter, där vägen läggs
utanför,
att de militära kraven på väg- och brobyggnader kan
tillgodoses.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär åtgärder för en
gemensam numrering av Dackeleden, vägsträckningen
Trelleborg--Lund--Hässleholm--Växjö--Åseda--
Hulftsfred--Linköping--Örebro--Falun.

Stockholm den 20 januari 1993

Agne Hansson (c)

Bertil Fiskesjö (c)

Stina Gustavsson (c)

Birgitta Hambraeus (c)

Ingbritt Irhammar (c)

Larz Johansson (c)

Marianne Jönsson (c)

Roland Larsson (c)

Anders Svärd (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)