Ge kommuner möjlighet att reservera gatuparkeringsplatser till bilpooler

Motion 2013/14:T535 av Teres Lindberg och Börje Vestlund (S)

av Teres Lindberg och Börje Vestlund (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge kommuner möjlighet att reservera parkeringsplatser på gatan för bilpooler.

Motivering

Sverige har förbundit sig att minska utsläppen av koldioxid och partiklar. En viktig förutsättning är då att minska utsläppen från trafiken. Svenska och internationella företag jobbar med att utveckla nya motorer som är bränslesnålare eller drivs med andra drivmedel. En annan viktig del av strategin måste dock vara att begränsa bilåkandet till de mest nödvändiga resorna. Här är en utbyggd kollektivtrafik central, men de försök med bilpooler som görs på många håll är ett viktigt komplement. Inte minst i större städer med stor inflyttning borde fler vara anslutna till en bilpool då det leder till minskat buller, bättre luft och ökad framkomlighet.

Riksdagen bör besluta att underlätta för bilpooler att etableras. En metod vore att kommunerna reserverade en del av gatuparkeringsplatserna för bilpooler. I dag begränsas den möjligheten i lag. Det hämmar utvecklingen av bilpooler. Därför bör man överväga att öka dessa möjligheter.

Stockholm den 1 oktober 2013

Teres Lindberg (S)

Börje Vestlund (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)