Gasutvinning

Motion 2019/20:486 av Anders Åkesson och Sofia Nilsson (båda C)

av Anders Åkesson och Sofia Nilsson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige med hänvisning till försiktighetsprincipen bör införa ett förbud mot gas- och oljeutvinning ur skiffer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Med ett hållbart och ickefossilt energisystem i sikte är en högst rimlig nationell vision att Sverige inom en generation ska vara ett samhälle som till 100 procent förses med förnybar energi fritt från kärnkraft och uranbrytning. Genom alliansregeringens långsiktigt hållbara energiöverenskommelse har ett ökat ägaransvar för ägare av kärnkraftverk införts, och det utgår inte längre några subventioner till den svenska kärnkraften. Detta innebär att kärnkraft som inslag i den svenska energibalansen i långt högre utsträckning än tidigare står för sina kostnader.

Tydliga stimulanser för att bygga ut mer förnybar energi och tydliga begränsningar för kärnkraften ger långsiktiga och förutsägbara spelregler för energimarknaden. Investeringsviljan och energiomställningen till ett hållbart Sverige vinner på tydliga och långsiktiga spelregler.

Nya fossila bränsletillgångar som till exempel skiffergas som exploateras kraftigt runt om i världen riskerar däremot att försena omställningen till förnybar energi. Billig gas som ersätter kol i en del av världen kan lokalt bidra till minskade utsläpp, men i ett större globalt perspektiv bidrar detta till att kortsiktigt sett billig kol finner nya marknader och konkurrerar med andra, förnybara, kraftslag. Europa och vår omvärld riskerar därmed att bindas fast i en fossilberoende infrastruktur som fortsätter att ge klimatpåverkan i decennier framöver.

Miljöpåverkan och metangasutsläpp vid gas- och oljeutvinning ur skiffer är en ytterligare osäkerhetsfaktor i den globala pågående energiomställningen. Det enda rimliga förhållningssättet är att all utvinning av fossil energi fullt ut står för sina fulla miljökostnader.

Metoden att utvinna gas och olja ur skiffer, genom så kallad frackning, ger ovanstående negativa effekter i arbetet med att ställa om till ett fossiloberoende samhälle och är därutöver förenad med påtagliga och i dag oöversiktliga lokala och regionala miljörisker. Med hänvisning till försiktighetsprincipen bör Sverige därför införa ett totalt förbud mot gas- och oljeutvinning ur skiffer.

 

 

Anders Åkesson (C)

Sofia Nilsson (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-26 Granskad: 2019-09-26 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)