Gasutvinning

Motion 2015/16:3004 av Anders Åkesson och Per-Ingvar Johnsson (båda C)

av Anders Åkesson och Per-Ingvar Johnsson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att med hänvisning till försiktighetsprincipen bör Sverige införa ett förbud mot gas- och oljeutvinning ur skiffer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Med ett hållbart energisystem i sikte är en högst rimlig nationell vision att Sverige inom en generation ska vara ett samhälle som till 100 procent förses med förnybar energi fritt från kärnkraft och uranbrytning. Genom alliansregeringens långsiktigt hållbara energiöverenskommelse har ett ökat ägaransvar för ägare av kärnkraftverk införts och det utgår inte längre några subventioner till den svenska kärnkraften. Detta innebär att kärnkraft som inslag i den svenska energibalansen i långt högre utsträckning än tidigare står för sina kostnader.

Tydliga stimulanser för att bygga ut mer förnybar energi och tydliga begränsningar för kärnkraften ger långsiktiga och förutsägbara spelregler för energimarknaden. Investeringsviljan och energiomställningen till ett hållbart Sverige vinner på tydliga och långsiktiga spelregler.

Nya fossila bränsletillgångar som till exempel skiffergas som exploateras kraftigt runt

om i världen riskerar däremot att försena omställningen till förnybar energi. Billig gas

som ersätter kol i en del av världen kan lokalt bidra till minskade utsläpp, men i ett

större globalt perspektiv bidrar detta till att kortsiktigt sett billig kol finner nya

marknader och konkurrerar med andra, förnybara, kraftslag. Europa och vår omvärld

riskerar därmed att bindas fast i en fossilberoende infrastruktur som fortsätter att ge

klimatpåverkan i decennier framöver.

Miljöpåverkan och metangasutsläpp vid gas- och oljeutvinning ur skiffer är en ytterligare osäkerhetsfaktor i den globala pågående energiomställningen. Det enda rimliga förhållningssättet är att all utvinning av fossil energi fullt ut står för sina fulla miljökostnader.

Metoden att utvinna gas och olja ur skiffer, genom så kallad fracking, är utöver

ovanstående negativa effekter i arbetet med att ställa om till ett fossiloberoende samhälle, förenad med påtagliga och idag oöversiktliga miljörisker. Med hänvisning till

försiktighetsprincipen bör Sverige därför införa ett totalt förbud mot gas- och oljeutvinning ur skiffer.

Anders Åkesson (C)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)