Gässens påverkan på miljön

Motion 2011/12:MJ353 av Betty Malmberg och Gustav Nilsson (M)

av Betty Malmberg och Gustav Nilsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gässens negativa påverkan på bl.a. jordbruksmark.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn för att kunna följa upp hur problematiken med gäss utvecklar sig.

Motivering

Problem med olika arter av gäss är stora runt om i vårt land. Från i princip alla län finns det många medierapporter om gässens härjningar och skadeverkan i jordbruksgrödor, parker och vid badplatser. Utan tvekan kan gäss vara ett mycket stort gissel för lantbrukare som ger kännbara ekonomiska konsekvenser, men de är också en sanitär olägenhet för allmänheten. Det är därför viktigt att på olika sätt begränsa populationernas storlek som överlag har ökat rejält de senaste 30 åren.

Det finns idag ett upparbetat system för att hantera problemen. Skadeförebyggande arbete i form av allmän jakttid, skrämselåtgärder och skyddsjakt är inrättade men löser inte alltid problemen på ett tillfredsställande sätt. Många lantbrukare är förståeligt uppgivna över den syn de möter efter att en flock på tusentals fåglar har intagit, förorenat och betat av markerna. De flesta lantbrukarna låter också bli att anmäla de skador som uppkommer. Reglerna anses för krångliga och arbetet för tidsödande för den ringa ersättning som utgår, och lantbrukarna vill istället få möjlighet att skjuta av mycket mer gäss.

För att få en bättre uppfattning om mörkertalet av anmälningar, problemets verkliga omfattning och hur väl de åtgärder som idag är i drift fungerar, anser undertecknade att regeringen bör uppmärksamma problemen.

Stockholm den 29 september 2011

Betty Malmberg (M)

Gustav Nilsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)