Gårdsförsäljning

Motion 2011/12:So267 av Liselott Hagberg (FP)

av Liselott Hagberg (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjliggöra gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker i Sverige.

Motivering

Turistnäringen är på uppåtgående i Sverige. Den har ökat under en lång följd av år, även under åren efter den finansiella krisen. Den fortsätter att öka vilket förstås är mycket glädjande och positivt. Exportvärdet – mätt som utländska besökares konsumtion i Sverige – ökade med nästan 13 % till 93,6 miljarder kronor under 2009, vilket var mer än det samlade exportvärdet för järn, stål och svenska personbilar tillsammans! Turismen sysselsätter ca 160 000 heltidsarbetande. Med all sannolikhet kommer den att fortsätta att växa, inte bara i storstadsnära miljöer, utan även på mindre orter och på landsbygden. Detta ger hela landet möjligheter att utveckla nya näringar.

Tack vare kreativa människor finns det idag goda möjligheter för svenska och utländska turister att besöka olika typer av småskaliga livsmedelsförädlare. I samband med gruppbesök eller enskilt besök hos en förädlare finns det även möjlighet att göra inköp av produkter som t.ex. ost, sylt, mjöl och annat. Dock saknas möjligheten att köpa med sig en flaska öl, vin eller annan alkoholhaltig dryck i samband med besök hos småskaliga producenter av alkoholhaltiga drycker, detta p.g.a. den nuvarande alkohollagstiftningen.

Det går visserligen att köpa av de alkoholhaltiga produkterna på närliggande systembolag, men för många (särskilt utländska turister) är det fullständigt obegripligt varför inköpen inte kan ske hos producenten.

Den som turistar utanför Sverige i länder som t.ex. Tyskland, Frankrike, Italien och grannlandet Finland har möjlighet att, i samband med besök på vingårdar, hos öltillverkare och brännerier, köpa med sig en flaska av någon alkoholhaltig dryck. I Sverige är detta omöjligt i dagsläget. Till saken hör att det är möjligt för producenterna att bedriva provsmakning och restaurangverksamhet i anknytning till produktionsanläggningen, där besökare kan dricka av de drycker som produceras. Det är dock inte möjligt att köpa med sig en flaska hem. Skämtsamt skulle man kunna säga att det går att bära med sig vin och öl i magsäcken men inte i ryggsäcken.

En statlig utredning om gårdsförsäljning (SOU 2010:98) har tagit fram förslag till hur gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan ske på ett sätt förenligt med EU-rätten liksom detaljhandelsmonopolet, utan att det leder till negativa konsekvenser för folkhälsan. Regeringen bör nu gå vidare med att formulera ett förslag som möjliggör gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker i Sverige. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 29 september 2011

Liselott Hagberg (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)