Gårdsförsäljning av lokalproducerat vin och öl

Motion 2013/14:So392 av Walburga Habsburg Douglas och Lotta Finstorp (M)

av Walburga Habsburg Douglas och Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av lokalproducerat vin och öl.

Motivering

De inhemska svenska vingårdarna och ölbryggerierna missgynnas av en omodern alkoholpolitik. När övriga monopol på alkoholområdet avskaffades på 1990-talet för att anpassa Sverige till EU:s inre marknad valde man att behålla detaljmonopolet av alkoholpolitiska skäl.

Den nuvarande alkoholpolitiken diskriminerar den inhemska produktionen. Systembolagets storskalighet och monopolställning kräver stora kvantiteter och god lönsamhet, vilket gynnar storskaliga leverantörer. Inhemska producenter är i regel småskaliga och saknar möjlighet att tillgodose Systembolagets stränga leveranskrav. De har därför inte samma tillgång till marknaden som drycker från övriga EU och världen.

I länder utan försäljningsmonopol kan producenterna sälja direkt till sin hemmamarknad, utan distribution eller fördyrande mellanled. Sådan försäljning är gynnsam för både producent och kund, och dessutom mer miljövänlig. Den är vidare till gagn för den lokala turistnäringen genom att locka såväl inhemska som utländska turister till besök på de lokala vingårdarna och bryggerierna.

Flera remissinstanser har ställt sig positiva till regeringens betänkande om gårdsförsäljning (SOU 2010:98), bland annat Jordbruksverket, Tillväxtverket, Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges hotell- och restaurangföretagare och Företagarnas riksorganisation. EU-kommissionen har understrukit att gårdsförsäljning av lokalproducerat öl och vin är juridiskt förenligt med Systembolagets försäljningsmonopol. I Finland har gårdsförsäljning existerat parallellt med ett alkoholmonopol i över femton år utan att ifrågasättas av EU eller hota detaljmonopolets ställning.

Det är angeläget att förändra och likställa villkoren för svenska vingårdar och bryggerier i förhållande till andra EU-länder. Öl- och vinproduktion tillhör Sveriges framtidsbranscher. För att ytterligare utveckla denna näring behöver vi tillåta gårdsförsäljning av lokalproducerat öl och vin.

Utan gårdsförsäljning blir lokal, småskalig och mångfacetterad vin- och ölproduktion omöjlig och hantverket utarmat. Genom att tillåta gårdsförsäljning främjar vi miljövänlig handel, småskaligt företagande och en levande landsbygd.

Stockholm den 25 september 2013

Walburga Habsburg Douglas (M)

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)