Gårdsförsäljning av fruktvin

Motion 2003/04:So403 av Sten Tolgfors och Per Bill (m)

av Sten Tolgfors och Per Bill (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av regeländring för att tillåta gårdsförsäljning av lokalt producerat fruktvin.

Motivering

Det vore till gagn för landsbygden om fruktvinsproduktion åter kunde etablera sig som en svensk näring. Det skulle skapa nya arbetstillfällen och ökad avsättning för svensk frukt- och bärodling, liksom för tillvaratagandet av vilda bär. Det skulle även bidra till en ökad inhemsk turism. Ett viktigt steg vore att tillåta gårdsförsäljning av lokala produkter.

Villkoren för bl.a. Grythyttan Vin AB, som tillverkar fruktvin på skogens bär, skulle då kunna förbättras.

När Sverige blev medlem av EU 1995 upphörde flera av monopolen på alkoholområdet, som import, tillverkning och partihandelsförsäljning. Detta för att anpassa Sverige till den inre marknadens friheter. Dock valde vi i Sverige att behålla detaljhandelsmonopolet, Systembolaget, av alkoholpolitiska skäl. Villkoret vid förhandlingarna om svenskt EU-inträde var att slå vakt om näringsfriheten för producenter. Systembolaget fick inte diskriminera producenter inom EU.

Problemet med nuvarande bestämmelser är att den inhemska produktionen av främst fruktvin har skadats och som följd av reglerna har den svårt att verka på samma villkor som utländsk produktion.

Fruktvin är jästa drycker av annan frukt och bär än druvor. I Sverige finns det ett litet antal professionella fruktvinsproducenter. Den inhemska fruktvinsproduktionen uppstod igen efter avregleringen 1995. Därför verkar ingen ha tänkt på den när de nya reglerna förhandlades fram.

Systembolaget skall ha ett utbud som motsvarar ett tvärsnitt av viner från hela världen. Inget land, område eller någon producent får diskrimineras. Alla offerter skall bedömas lika, oavsett ursprung. Detta innebär att endast en bråkdel av alla världens vin- och fruktvinsproducenter ges tillträde till den svenska marknaden.

Svenska producenters möjlighet att få in sina drycker i Systembolagets sortiment skall givetvis vara lika som utländska producenters eftersom dessa annars skulle bli diskriminerade. Men Systembolagets storskalighet innebär också ett hinder. Monopolet skall förse hela Sverige, vilket kräver stora kvantiteter. Inhemska fruktvinsproducenter saknar ofta möjlighet att tillgodose detta, vilket i synnerhet gäller för nyetablerade företag.

Systembolagets nya sortimentssystem innebär flera nackdelar för inhemska producenter. Dels minskas det totala sortimentet, dels minskas den andel av den enskilda butikens sortiment som butikschefen själv får bestämma

över – och där det tidigare fanns ett visst utrymme för lokala

producenter – till 20 procent. Framför allt innebär det nya systemet att kravet på butikerna att hålla ett brett sortiment i lager minskar. Tanken är i stället att fler produkter skall beställas. De mer ovanliga produkterna, som inhemskt fruktvin och vin, blir därmed mer svårtillgängliga för kunderna, som inte längre kan välja dem spontant, utan måste planera ett sådant inköp.

Att sälja via Systembolaget är alltså svårt för våra inhemska producenter. Deras villkor blir helt annorlunda än deras utländska kollegors.

I andra länder kan producenterna sälja direkt till sin hemmamarknad. En fri vinmarknad tenderar även att gynna det egna områdets produktion. I synnerhet gäller det den lokala närmarknaden som är helt essentiell för mindre producenter. Det är inte ovanligt att små vinproducenter i Tyskland, Italien, Spanien och Frankrike säljer mer än hälften av sin produktion - i många fall 70-80 procent - direkt till besökare. Den här gårdsförsäljningen är ett billigt och enkelt sätt att sälja dryckerna. Det behövs inga mellanled eller någon fördyrande distribution.

Svenska producenter som Grythyttan Vin är tyvärr förhindrade att göra samma sak p.g.a. monopolet. Det här försätter den inhemska produktionen av vin i en omöjlig sits. Å ena sidan råder näringsfrihet och inget tillverkningsmonopol. Å andra sidan finns det bara en möjlighet att sälja vinet till kunderna och det är genom Systembolaget, som inte får särbehandla svenska viner. Därför vore det önskvärt att tillåta gårdsförsäljning i Sverige.

Finland har precis som Sverige försäljningsmonopol på alkoholhaltiga drycker. Men där är det tillåtet för inhemska vinproducenter att bedriva gårdsförsäljning. Det har avsevärt gynnat de inhemska producenterna och dessutom inneburit en ny form av turistnäring. Intresset har varit stort att åka runt på landsbygden och besöka vingårdar. Så borde det få bli i Sverige och Grythyttan också!

Förvisso sker ett undantag från detaljhandelsmonopolet, men det är den enda lösning som kan förena näringsfriheten med den fria konkurrensen.

Vad gäller alkoholpolitiska aspekter så innebär gårdsförsäljning naturligtvis en ökad tillgänglighet. Gårdsförsäljningen måste underkastas samma regler och samma tillsyn som annan alkoholförsäljning för att stävja att alkohol säljs till minderåriga. Sådant skall beivras på samma sätt som sker vad gäller restauranger eller Systembolagets butiker.

Stockholm den 3 oktober 2003

Sten Tolgfors (m)

Per Bill (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)