Garantera glesbygden basservice

Motion 2016/17:3319 av Jabar Amin (MP)

av Jabar Amin (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör intensifiera sitt arbete i syfte att ta fram en strategi som garanterar basservice på landsbygden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att människor ska kunna bo och verka på landsbygden krävs en god service. Tillgång till god it-kommunikation, livsmedelshandel, hälso- och sjukvård m.m. är sådant som behövs för att vardagslivet ska fungera. För att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig service i Sveriges gles- och landsbygder har det tidigare beslutats att varje län ska ha ett regionalt serviceprogram, med genomförande mellan 2010 och 2013. Det är dock skillnad mellan denna ambition och den tidigare borgerliga regeringens bristande intresse för dessa frågor. Under deras tid gick dessvärre utvecklingen inom detta område åt fel håll.

Invånarantalet i många av landets kommuner sjunker. Detta får en effekt på många områden. Som finansieringen av samhällsservicen i dag är uppbyggd medför invånarminskningen att många små kommuner får allt svårare att upprätthålla den grundläggande service som alla människor bör vara garanterade. Följden blir en accelererande utflyttning som gör att vi närmar oss smärtgränsen där den negativa utvecklingen inte går att vända.

Såväl det offentliga som den privata sfären har ett ansvar för att se till att hela Sverige lever. Så länge statsmakterna inte garanterar invånarna även i de mindre kommunerna basservice så finns det risk för fortsatt utflyttning.

Basservicen skall garantera att det i alla landets kommuner finns tillgång till godtagbar äldrevård, barnavård, apotek, polis, skola, räddningstjänst, infrastruktur m.m. Servicegraden kan variera beroende på kommunernas invånarantal och ytstorlek.

År 2009 lades det fram en utredning som kom att kallas Högdahlsutredningen (SOU 2009:92 Se medborgaren – för en bättre offentlig service). I den utredningen finns många förslag till försöks- och utvecklingsverksamheter om servicekontor, lokala, fasta och mobila servicepunkter. I utredningen stod det att utredningen inte hade för avsikt att föreslå en lag om service, men frågan berördes ändå av utredaren på följande sätt:

”Det finns inget förslag om en tvingande servicelag i betänkandet. Jag anser att regeringen i första hand ska rätta till bristerna i servicen och styra genom sina instruktioner till myndigheterna och genom uppdrag i regleringsbrev och särskilda beslut. Om det visar sig otillräckligt så bör regeringen och riksdagen stifta lag om servicen” (s. 12).

Under sin tid vid makten gick alliansregeringen tyvärr inte vidare med de goda förslagen som fanns i utredningen. Tillgången på service är en grundförutsättning som starkt påverkar de flesta andra utvecklingsfaktorerna. Den har betydelse för en bygds attraktivitet och utvecklingspotential. Den påverkar på sikt miljön, ekonomin och människors vilja att bo kvar på landsbygden.

Vi vet att den nuvarande regeringen har större ambitioner när det gäller landsbygdsfrågor. I maj i år gav regeringen Statskontoret i uppdrag att ”följa upp hur statliga myndigheters beslut om lokalisering påverkar närvaron i hela landet.”. Utifrån resultatet av den uppföljningen kommer regeringen med stor sannolikhet att tydliggöra de principer som ska gälla för myndigheternas lokalisering.

I budgetpropositionen för 2017 som lämnades till riksdagen 20 september 2016 föreslår regeringen ”att landsbygdsprogrammet förstärks med totalt 850 miljoner under 2017–2020 för bredbandssatsningar. Satsningarna ska göras i områden där förutsättningar för kommersiell bredbandsutbyggnad saknas.” (Källa: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/en-utokad-satsning-pa-bredband-i-hela-landet/)

Jag är övertygad om vikten av att lyfta denna fråga ytterligare, inte minst för att det har saknats en helhetssyn. Med anledning av detta föreslår jag att riksdagen ska ge regeringen tillkänna vad som anförs i motionen om att regeringen intensifierar sitt arbete i syfte att ta fram en strategi som garanterar landsbygden basservice.

 

Jabar Amin (MP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)