Fysioterapeuter behövs i skolan

Motion 2017/18:2172 av Catharina Bråkenhielm (S)

av Catharina Bråkenhielm (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över fysioterapeuters roll i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barn och unga i Sverige mår allt sämre, och trots att det materiella välståndet ökat och vi borde ha det bättre än någonsin så mår de sämre både fysiskt och psykiskt. När statistiken visar att våra fyraåringar är bland de mest stillasittande barnen i Europa borde det vara en väckarklocka för oss alla. Enligt skollagen ska elevhälsan verka för att varje skola har en miljö som främjar alla elevers hälsa och välmående. Den ska även arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Fysisk inaktivitet är den fjärde största orsaken till förtida död. Och trots att alltmer forskning visar på fördelarna med rörelse och fysisk aktivitet i relation till barns hälsa och utveckling så rör sig våra barn och ungdomar allt mindre.

Enligt siffror från Centrum för idrottsforskning är det bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna i Sverige som når målet att vara fysiskt aktiva 60 minuter per dag.

Skolan är den främsta arenan för att nå alla barn och ungdomar och för att bryta den ojämlika hälsan. Goda levnadsvanor grundläggs i tid och om vi inte kan bryta utvecklingen med det ökade stillasittandet och den minskade nivån av fysisk aktivitet riskerar en stor del av den unga generationen i vårt län att bli fysiska förlorare.

Idag träffar barn och ungdomar fysioterapeuter ofta när de redan fått problem med sin hälsa, men stöd och hjälp skulle ha kunnat sättas in i ett mycket tidigare skede om fysioterapeuter fanns inom elevhälsan. Med en bredare kompetens inom skolan och elevhälsan kan fysioterapeuter bidra i det hälsofrämjande arbetet och stödja lärarna.

Fysioterapeuter ingår inte i den svenska elevhälsan i dag. I Norge finns nationella riktlinjer som säger att det ska finns 480 fysioterapeuter på de norska skolorna. Av Sveriges 290 kommuner är det endast tre kommuner som har en fysioterapeut anställd inom elevhälsan där bland annat Kalmar är en av kommunerna. Fysioterapeuter har en specifik kompetens att visa på sambandet mellan anpassad fysisk aktivitet och hälsa. Denna kompetens borde vara tillgänglig i våra skolor för om fysioterapeuter fanns inom elevhälsan skulle det kunna bidra till att minska ohälsan. Som ett led i regeringens höga ambitioner om daglig rörelse i skolan, mer idrottsundervisning och fysisk aktivitet bör fysioterapeuternas viktiga kompetens uppmärksammas.

Catharina Bråkenhielm (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)