Funktionshindrades sexualitet

Motion 2005/06:So450 av Tasso Stafilidis (v)

av Tasso Stafilidis (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka resurserna till sjukvårdens hjälpmedelscentraler så att de bättre kan arbeta med att anpassa sexhjälpmedel för funktionshindrade.

Bakgrund

Den enorma styrka och kraft som varje människa föds med, den sexuella driften och lusten, ska inte kuvas och stängas in utan i stället användas till vad den i själva verket är – en positiv och frigörande kraft. Många funktionshindrade nedvärderas och deras sexualitet osynliggörs. Fortfarande är frågan om funktionshindrades sexualitet tabubelagd i samhället, och inom vården saknas ofta självklar respekt för funktionshindrades rätt till sin sexualitet och njutning. Det krävs självfallet attitydförändrande åtgärder kring funktionshinder och sexualitet. Eventuell samlevnadsproblematik måste synliggöras och funktionshindrades sexuella behov måste tas på allvar utan sexualmoralism. Sjukvårdens hjälpmedelscentraler skulle t.ex. på ett bättre sätt kunna arbeta med att anpassa sexhjälpmedel för den funktionshindrade individen. Regeringen bör därför ta funktionshindrades sexuella behov på allvar och öka resurserna till sjukvårdens hjälpmedelscentraler så att de bättre kan arbeta med att anpassa sexhjälpmedel för funktionshindrade. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 3 oktober 2005

Tasso Stafilidis (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)