Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Fritidspedagoglinjen vid högskolan i Gävle-Sandviken

Motion 1990/91:Ub596 av Sigrid Bolkéus m.fl. (s)

av Sigrid Bolkéus m.fl. (s)
I regeringens proposition 1990/91:100 föreslås
oförändrad planeringsram, 30 platser, för
fritidspedagoglinjen 100 poäng vid högskolan i Gävle-
Sandviken. Den ökade samverkan mellan skola och
barnomsorg, som är välutvecklad i Gävleborgs län, kommer
att ställa krav på större antal utbildade fritidspedagoger.
För att kunna möta framtidens behov av
fritidspedagoger inom Gävleborgs län är det nödvändigt att
högskolan kan erbjuda nya sökandegrupper möjlighet att
genomgå fritidspedagoglinjen. Vid överläggningar med
länets kommuner har framkommit att det är stor brist på
behöriga fritidspedagoger. För närvarande arbetar
obehöriga, framför allt fritidsledare och barnskötare, på
dessa tjänster. För dessa grupper skulle en 50-
poängsutbildning vara ett attraktivt utbildningsval.
Samtidigt skulle länets behov av behörig arbetskraft
säkerställas. För att klara av målen för ökat samarbete för
skola och barnomsorg med behörig personal krävs en
utökning av fritidspedagoglinjen vid högskolan
Gävle/Sandviken med 24 nybörjarplatser gällande 50-
poängsutbildning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en ökad dimensionering av
fritidspedagoglinjen vid högskolan i Gävle-Sandviken.

Stockholm den 23 januari 1991

Sigrid Bolkéus (s)

Axel Andersson (s)

Olle Östrand (s)

Karl Hagström (s)

Iris Mårtensson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)