Fritidshem

Motion 2017/18:849 av Matilda Ernkrans (S)

av Matilda Ernkrans (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behoven för fritidshemmens framtida utveckling och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fritidshem är viktiga för barns utveckling och lärande. Genom att sätta leken i centrum kan fritidspedagogiken stärka elevernas kunskaper, samarbetsförmåga, självkänsla och sociala utveckling. Det är en skolform som gör att yngre skolbarns skoldag blir komplett, där lärandet sker på andra vis än i grundskolan och där barn med olika bakgrund möts. Fritidshemmen har därmed potential att bidra till både högre kunskapsresultat och jämlika livschanser.

De flesta elever på lågstadiet går på fritidshem under eftermiddagarna. För att verksamheten ska hålla hög kvalitet behövs bland annat utbildad personal med rätt pedagogisk kompetens, mindre barngrupper och attraktiva skolmiljöer. Dessvärre har resurserna till fritidshemmen minskat under lång tid. Från 2006 till 2014 ökade barngruppernas storlek med i genomsnitt nästan tio barn per grupp. Den socialdemokratiskt ledda regeringens fritidshemssatsning har vänt den negativa trenden och gjort att barngrupperna minskat marginellt, men för att alla barn ska ges rätt förutsättningar till en meningsfull och lärofylld tid på sitt fritidshem behöver mer göras. Ett helhetsgrepp behöver tas om fritidshemsfrågorna för att se över behoven så att fritidshemmen kan uppfylla den potential de har.

Matilda Ernkrans (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)