Fristående valdag för kommunal- och regionvalen

Motion 2021/22:3356 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga fristående valdag för kommunal- och regionvalen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Demokrati bygger på att medborgarna har goda förutsättningar att sätta sig in i de frågor som den beslutande församlingen arbetar med. Tyvärr ser vi att dagens ordning där riksdag-, region- och kommunalval genomförs samtidigt resulterar i att framför allt regionalvalen hamnar i skymundan.

Vare sig medborgarna eller media följer de regionala frågorna på samma sätt som man följer riks- och kommunpolitiken. Detta gör att beslutsprocessen avseende sjukvård, kultur och infrastruktur blir otydlig för de som skall kräva ut ansvar ifrån oss som politiker.

Ett annat problem med gemensamma valdagar är att rikspolitiska trender tenderar att påverka kommunal- och regionvalen. Det gör att dessa val riskerat att inte uppfattas som lika viktiga, trots att båda dessa nivåer har ansvar för stora delar av de frågor som berör medborgarna i vardagen.

För att stärka demokratin är det viktigt att valen till kommun och region tydliggörs. Detta sker bäst igenom att man delar på valdagarna så att riksdagsvalet hålls för sig samt att kommun- och regionval hålls för sig.

Magnus Jacobsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)