Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Friskvårdsutbildningen

Motion 1990/91:Ub708 av Inger Schörling och Eva Goës (mp)

av Inger Schörling och Eva Goës (mp)
I miljöpartiet de grönas Hälso- och sjukvårdsprogram
står det
Människans hälsotillstånd kan inte ses isolerat från
hennes relation till medmänniskor och miljö. Varje försök
att påverka människans hälsa kommer att misslyckas, om
man inte samtidigt inriktar sig på en förändring av
livsmiljön. I denna ingår den fysiska, sociala, psykologiska
och biologiska omgivningen. Hit hör inriktningen av
boendepolitik, arbetsmarknadspolitik, trafikpolitik etc. Hit
hör också frågor som gäller livsstil, levnadsvanor,
samhällsansvar och människors gemenskap och
samhörighet.
Kunskaper och helhetssyn, friskvård och förebyggande
hälsovård är nyckelord för ökat välbefinnande för
människan.
Det är med glädje vi konstaterar att utbildningsplatserna
vid friskvårdslinjen på högskolan fördubblats läsåret
1990/91. En bredare bas med stabilitet och bättre
utbildningskvalitet har kunnat uppnås.
Vi ser det därför som angeläget att friskvårdslinjen vid
högskolan i Gävle/ Sandviken blir allmän linje.
Den friskvårdspedagogiska linjen inrättades vid
Högskolan i Gävle/Sandviken 1979. En fördjupningskurs
om 20 p startade 1984. Denna införlivades med linjen
hösten 1989 och är nu en 80-poängsutbildning. En utökning
av linjen till 100 p görs läsåret 1991/92. 20 p
påbyggnad/fördjupning planeras inom en treårsperiod,
vilket innebär att möjlighet till forskaranknytning kommer
att ges.
Högskolan i Gävle/Sandviken är den enda högskola i
landet där det är möjligt att studera friskvård som en
sammanhållen linje.
Utbildningens syfte och huvudsakliga inriktning
Utbildningens övergripande inriktning är att studera
hälso- och friskvård ur ett pedagogiskt perspektiv.
Kärnan i utbildningen är studier av livsstil och
levnadsvanor vad gäller kost, motion,
beroendeframkallande medel, samlevnad och stress.
Studierna inriktas mot ovanstående ämnen och mot
kunskapsområden som behandlar samhällsutveckling,
arbetsmiljö, ekologiska frågeställningar,
organisationsteori, psykologi, anatomi, fysiologi, m.m.
Den friskvårdspedagogiska linjen blir genom denna
inriktning ett viktigt komplement till utbildningar inom
miljö- och sjukvård.
Friskvårdspedagogen arbetar med att medvetandegöra
människor genom att motivera och stimulera till en livsstil
som befrämjar hälsa.
Arbetsmarknad
Utvecklingen på arbetsmarknaden visar att det finns ett
behov av friskvårdspedagogens breda kompetens. Inom
landsting och kommuner och på företag och inom
företagshälsovården bl.a. finns arbetsuppgifter som lämpar
sig för friskvårdspedagoger.
Motiven är många för att friskvårdspedagogiska linjen
vid högskolan i Gävle/Sandviken bör bli en allmän
utbildningslinje. linjen är mycket eftersökt med 10--15
förstahandssökande per plats, linjen är riksrekryterande
till stor del, de utbildade friskvårdspedagogernas tjänster
efterfrågas alltmer, förebyggande hälsovård får en
alltmer ökad betydelse, och utbildning inom detta område
utgör ett värdefullt komplement till hälso- och
sjukvårdsutbildningarna, möjlighet att forskaranknyta
utbildningen finns.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att friskvårdslinjen vid högskolan i
Gävle/ Sandviken inrättas till allmän utbildningslinje.

Stockholm den 25 januari 1991

Inger Schörling (mp)

Eva Goe s (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)