Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Friskvårdspedagogisk linje som allmän linje vid högskolan i Gävle-Sandviken

Motion 1990/91:Ub594 av Axel Andersson m.fl. (s)

av Axel Andersson m.fl. (s)
Högskolan Gävle-Sandviken är den enda högskola i
landet där det är möjligt att studera friskvård som
sammanhållen linje. Det är möjligt att läsa friskvård som
fristående kurs vid ett fåtal andra högskolor. Linjen är en
80-poängsutbildning, lokal linje som finansieras från LIF-
anslaget.
Linjens huvudsakliga syfte är ''att utifrån allsidig
kunskap om de faktorer som påverkar människans fysiska,
psykiska och sociala välbefinnande förbereda de studerande
för olika arbetsuppgifter med inriktning att motivera och
stimulera människor till en livsstil som befrämjar hälsa''.
Den friskvårdspedagogiska linjen blir genom denna
inriktning inget alternativ till utbildningar inom miljö- och
sjukvården, utan ett komplement till dessa. Utbildningen
ligger i linje med den framtida inriktningen på hälso- och
sjukvårdsområdet som har fastställts av riksdagen 1985.
Utvecklingen på arbetsmarknaden visar att det finns ett
behov av människor med friskvårdspedagogens breda
kompetens. Landsting och kommuner har i tilltagande
omfattning börjat inrätta tjänster som hälsoupplysare,
friskvårdssamordnare m.m. På många företag och
företagshälsovårdscentraler finns friskvårdsavdelningar
med arbetsuppgifter som lämpar sig för
friskvårdspedagoger.
Förebyggande hälsovård får en alltmer ökad betydelse
och utbildning inom detta område utgör ett värdefullt
komplement till hälso- och sjukvårdsutbildningarna. Den
friskvårdspedagogiska linjen utgör högskolans ''nisch'' mot
vårdhögskola, rehabiliteringscentra m.m.
Under 1990/91 har den friskvårdspedagogiska linjen
dubblerats, trots att den inte är inrättad som allmän linje.
Genom fördubblingen till 60 utbildningsplatser har man
skapat en bredare bas och vunnit stabilitet och bättre
kvalitet på utbildningen. Från andra delar av Sverige
efterfrågas den friskvårdspedagogiska utbildningen.
En utökning av linjen till 100 poäng görs läsåret 1991/92.
20 poängs påbyggnad/fördjupning planeras inom en
treårsperiod. Möjlighet till forskningsanknytning av linjen
kommer därmed att ges.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att friskvårdspedagogiska linjen
inrättas som allmän linje vid högskolan i Gävle-Sandviken.

Stockholm den 24 januari 1991

Axel Andersson (s)

Iris Mårtensson (s)

Olle Östrand (s)

Karl Hagström (s)

Sigrid Bolkéus (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)