Friluftsrörelsens betydelse

Motion 2012/13:Kr256 av Anita Brodén m.fl. (FP)

av Anita Brodén m.fl. (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om friluftsrörelsens betydelse för folkhälsa, integration och kunskap kring allemansrätten.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av fortsatt friluftsforskning.

Motivering

Det var en historisk händelse, år 2009, då den första friluftspropositionen i Sverige antogs av riksdagen. Bland annat beslutades att Svenskt Friluftsliv skulle fördela de statliga medlen till friluftsorganisationerna från och med år 2011. Propositionen gav dessutom status åt allt det arbete som läggs ned inom friluftsorganisationerna och visade samtidigt på den vikt regeringen sätter på friluftslivet.

Ett arbete har därefter pågått för att skapa en effektiv samordning av friluftsfrågorna, ett arbete uppdelat på 10 målgrupper med deltagare från berörda 20 myndigheter samt organisationer inom friluftslivet. Resultatet av detta arbete behöver nu tillvaratas och leda till att ytterligare steg tas för att Friluftsrörelsen skall få det värde och det lyft den förtjänar.

Friluftsverksamheten engagerar över 2 miljoner medlemmar, varav drygt 300 000 barn och ungdomar, i allt från orientering och scouting till hundklubbar, cykling och sportfiske. Få av oss hade känt till innebörden av den svenska allemansrätten om inte Svenskt Friluftsliv tagit ett stort ansvar för att förmedla och skapa intresse för att tillvarata allemansrättens unika möjligheter.

Friluftsliv, natur- och miljövårdspolitiken är beroende av varandra. Den stadsnära skogen är en ovärderlig tillgång för många människor. För att få ut flera människor i naturen behövs ett brett åtgärdspaket med därtill kopplade resurser för att sänka tröskeln för människor i allmänhet att på ett enkelt och meningsfullt sätt komma ut i skog och mark nära sina egna hem.

Folkpartiet värdesätter allemansrätten mycket högt och menar att det är nödvändigt med ständig information om vad rätten innebär, för att säkerställa att den inte urholkas. Den översyn som Naturvårdsverket initierade angående allemansrätten har varit värdefullt då det kan krävas ett förtydligat ansvar för att allemansrätten ska värnas och främjas.

Nuvarande lagstiftning med koppling till allemansrätten anser vi vara en fundamental grundbult, men det hindrar inte att ett förtydligande kan krävas för att kunna vidta åtgärder från berörda myndigheter mot de oseriösa företag som i strid mot allemansrättens intentioner visar stor respektlöshet gentemot såväl markägare som natur, där den kommersiella bärplockningen kan nämnas.

Många är vi som har friluftsrörelsens 21 medlemsorganisationer, tiotusentals klubbar och föreningar och hundratusentals ideellt arbetande eldsjälar att tacka för ett innehållsrikare och hälsosammare liv.

Friluftsverksamheten omsätter enligt en nyligen publicerad rapport närmare 100 miljarder kronor per år på friluftsaktiviteter, varav 72 miljarder kronor i Sverige. Utgifterna läggs, enligt professor Peter Fredman, på vardagsnära aktiviteter. Fredmans publicerade studie visar vidare att friluftslivets förädlingsvärde i den svenska ekonomin uppgår till drygt 34 miljarder kronor och bidrar till 75 600 arbetstillfällen.

Denna studie belyser med all önskvärd tydlighet hur friluftslivet också bidrar till samhällsekonomin. Det är angeläget att fortsatt forskning sker inom området för att framtida satsningar ska kunna byggas på vetenskaplig grund. Friluftsrörelsen erhåller 25 miljoner kronor i statsbidrag.

Friluftsrörelsens betydelse för integrationen är stor och kan utvecklas ytterligare. Barn och ungdomar, inte minst från andra kulturer, behöver stöd och vägledning för att känna sig trygga i naturen. Gemenskapen i en barn- eller ungdomsgrupp är ett led i en lyckosam integration.

I Folkpartiets idrottsprogram lyfter vi bland de idrottspolitiska målen fram att vi vill stärka det fria och ideella föreningslivet i Sverige och att motions- och friluftslivet ska bidra till att stärka folkhälsan hos både unga och gamla. Detta hör väl ihop med friluftsverksamhetens ambitioner. Precis som vi i Folkpartiet lyfter fram idrottsrörelsens vikt i vårt samhälle anser vi det också vara hög tid att uppvärdera friluftsrörelsens arbete. Det är därför viktigt att regeringens idrottslyft ska innebära en ökad samverkan och samordning mellan idrottsrörelsen och friluftslivet. Vi välkomnar det arbete som nu pågår för att uppnå en breddning av idrottslyftet och utgår från att Riksidrottsförbundet ska se värdet av en ökad integration med friluftsrörelsen.

Såväl idrotten som friluftslivet är viktiga för att sätta människor i rörelse för en bättre folkhälsa. Friluftsliv och idrott är dessutom ofta ömsesidigt stödjande. För många människor är det skönt att genom friluftslivets försorg få utöva fysiska aktiviteter utan krav på prestation, för andra är tävlingsmomentet i idrottsutövningen en stor sporre. Många är de OS- och VM-medaljörer som börjat karriären inom friluftslivet, upptäckt sin talang och därefter tagit steget vidare in i elitidrotten, för att senare återkomma till friluftslivet.

För att kunna förbättra folkhälsan, öka förståelsen för natur- och kulturresurserna och erbjuda ett rikt friluftsliv är de ideella organisationernas arbete oersättligt. I lågkonjunktur med hög arbetslöshet har friluftsrörelsen en än större betydelse. Friluftsorganisationerna erbjuder det sociala nätverket och ett aktivt alternativ som all erfarenhet visar förbättrar såväl fysisk som psykisk hälsa och underlättar vägen tillbaka från utanförskap. Och det behövs dessutom, enligt Svenskt Friluftsliv, en politik med tydliga visioner och mål, ändamålsenlig lagstiftning och infrastruktur, goda ekonomiska resurser och en lämplig organisation av samhällets insatser.

Friluftsliv och hälsa hör ihop. Naturen har en väldokumenterad positiv effekt på oss människor. De försök som gjorts, i bland annat Östergötland, att receptbelägga friluftsliv för att ersätta eller komplettera övrig läkemedelsbehandling har givit goda resultat. Hälften av deltagarna i försöken upplever att symptomen minskat, och hela 70 procent är mer fysiskt aktiva efter 12 månader. Samverkan mellan sjukvården och Svenskt Friluftsliv skulle kunna utökas väsentligt, men givetvis ska denna insats följas av en skälig ersättning.

Naturturismen ökar i Sverige. Många efterfrågar möjligheten att under sakkunnig ledning, eller på egen hand, uppleva naturen. Det är av stor vikt att ta tillvara denna potential samt underlätta för naturturistföretag att kunna bedriva sina verksamheter, då de innebär en förbättrad folkhälsa, ökad kunskap om sambanden i naturen samt ökade turistintäkter. Dialog med markägare är en förutsättning för att detta skall fungera på ett positivt och bra sätt.

Nyligen meddelade Folkhälsoinstitutet att över hälften av svenskarna i åldrarna 65 till 84 år konsumerar blodtryckssänkande mediciner samt att en tredjedel i samma grupp dagligen äter läkemedel för att minska blodfetterna.

En forskningsrapport visar att bristen på fysisk aktivitet kostar samhället lika mycket som rökningen, eller 6–8 miljarder kronor per år. Forskning har också visat att friluftsorganisationernas aktiva insatser leder till att människor lever ett aktivare och hälsosammare liv. Motion på recept samt förebyggande hälsofrämjande motionsinsatser som Svenskt Friluftsliv erbjuder kan såväl förlänga livet som ge ökad livskvalitet.

Friluftsorganisationer har likaså en viktig roll att spela för våra barn och ungdomar. De kan erbjuda en mötesplats där kultur, kön och social bakgrund har underordnad betydelse och ge möjlighet till ny gemenskap.

Utan ett livaktigt ideellt friluftsliv skulle vårt samhälle bli betydligt fattigare. Vårt politikeransvar handlar om att möjliggöra för alla engagerade människor och organisationer att verka genom långsiktiga ekonomiska ramar samt tydliga politiska mål, och därigenom berika Sverige.

Stockholm den 4 oktober 2012

Anita Brodén (FP)

Nina Lundström (FP)

Lars Tysklind (FP)

Tredje vice talman Jan Ertsborn (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)