Fri tillgång till grundläggande geodata

Motion 2012/13:C358 av Solveig Zander (C)

av Solveig Zander (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att finansiera samhällets geodata direkt via skattsedeln för att öka tillgången till och nyttan av geodata i samhället.

Motivering

Geografisk information (geodata) används idag överallt i samhället och utgör en viktig grund i ett modernt samhälles it-infrastruktur. Den grundläggande geodata som byggs upp av olika statliga myndigheter består bl.a. av kartor, fastighetsuppgifter, adresser, ortnamn, berggrundsinformation, höjdinformation, flygbilder, statistik, vägnät m.m. Geodata används överallt i samhället där lägesbunden information är av vikt eller intresse.

För att det svenska it-samhället ska kunna fungera behövs tillgång till ”fria geodata”. Det är en strategiskt viktig framtidsfråga. Det gäller för näringslivet, myndigheter, kommuner, samhällsskydd och allmänheten.

Myndigheterna bör förvalta de grundläggande geografiska databaserna med stöd av skattemedel, men geodata bör släppas fritt och öppnas för en bredare användning i samhället. Geodata måste användas för att kunna förbättras. Låt istället medborgare, företag och andra organisationer vara med och utveckla dem så att vi får bättre kvalitet och aktualitet på vårt gemensamma geodata. Då blir vi bättre rustade inför framtiden och kan fatta bättre och mer genomtänkta beslut i arbetet mot det uthålliga samhället. Geodata borde vara likställt med annan infrastruktur där finansieringen sker via skattemedel. Dagens finansieringsmodell innebär att det läggs ner mycket tid och stora kostnader på administration av avtals- och licenstecknande. Även om Geodataprojektet förenklar administrationen kring avtal högst väsentligt kvarstår faktum att data upplevs som dyrt och att det finns stora dolda kostnader i administration och hantering av data, vilket leder till drastiskt minskad tillgänglighet.

Sammanfattningsvis hämmas i dag en effektiv användning av geodata i samhället, och det leder till att befintlig information inte nyttjas inom företag, myndigheter och kommuner i den utsträckning som krävs. Ärenden som handläggs i olika organisationer riskerar därmed att baseras på felaktig eller bristfällig information med resultat att enskilda kan bli lidande och att utvecklingen mot ett uthålligt samhälle motverkas. Med dagens brist på tillgänglighet försvåras möjligheten för nya innovativa geodatatjänster avsevärt och näringslivsutvecklingen hämmas inom ett område där Sverige har alla möjligheter att etablera ett omfångsrikt tjänsteföretagande. Här har vi med andra ord en outnyttjad resurs.

Stockholm den 1 oktober 2012

Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)