Främjandeförbudet i lotterilagen

Motion 2010/11:Kr245 av Carl-Oskar Bohlin och Gunnar Axén (M)

av Carl-Oskar Bohlin och Gunnar Axén (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över det s.k. främjandeförbudet i 38 och 54 §§ lotterilagen.

Motivering

Genom EU-inträdet 1994 blev Sverige en integrerad del av den europeiska kontinenten. Interaktionen mellan såväl fysiska som juridiska personer har aldrig varit större än idag. Den inre marknaden påskyndar hela Europas välståndsutveckling. De fyra friheterna har skapat fler arbeten och nya möjligheter för hela EU:s befolkning. Sveriges riksdag och regering bör ständigt arbeta för att undanröja hinder för den inre marknaden.

Ett område där Sveriges åtaganden för den fria rörligheten inte är tillfyllest är spelmarknaden. Sverige är idag ett av få länder som fortfarande upprätthåller ett nationellt spelmonopol, vilket stänger ute utländska aktörer från marknaden. Det svenska spelmonopolet och den svenska spelregleringen har officiellt motiverats av konsumentskyddsskäl. Tanken är att monopolet skall hålla nere så kallade negativa externaliteter i form av spelberoende och problemspelande. Ett monopol är dock en mycket skarp åtgärd och inte nödvändigtvis den bästa. För att monopolet skall vara motiverat bör det dels ha önskad effekt på de negativa externaliteterna, dels inte ge upphov till samhällsekonomiska kostnader vilka står ur proportion till de problem som man vill lösa. Monopolet håller medvetet nere vinståterbetalningen till konsumenterna samtidigt som priset för spelande ligger högt, för att minska det totala spelandet och således också de negativa externaliteterna.

Statistik visar att prevalensnivåer för spelberoende är relativt stabila och jämförbara mellan länder och över tiden. Typiskt är att omkring 2 procent av ett lands befolkning har problem med sitt spelande oavsett om marknaden präglas av ett monopol eller fri konkurrens.1 Att hålla fast vid ett monopol, vilket ger betydligt lägre vinståterbetalning till konsumenterna jämfört med privata aktörer, med motiveringen att man vill hålla nere spelmissbruk och problemspelande håller inte då statistiken fått tala sitt tydliga språk. Monopolet misslyckas med sitt ursprungliga syfte, och då utländska bolag lyckas öppna konsumenternas ögon för den låga vinståterbetalningen väljer Sverige att stänga dörren för marknadsföring av mer konsumentinriktade speltjänster.

Det moderna informationssamhället har möjliggjort för svenska konsumenter att enkelt tillgängliggöra sig andra spelmarknader än den svenska. Som ett led i att förhindra detta och stärka det svenska monopolet har Sveriges riksdag genom 38 och 54 §§ lotterilagen valt att införa ett förbud mot marknadsföring av spel arrangerade utomlands riktade mot en svensk publik. Förbudet innefattar en specialstraffrättslig sanktion med fängelse i straffskalan för den som överträder förbudet. Detta står i mycket dålig överensstämmelse med inriktningen för den inre marknaden. Att motivera en reglering som medvetet håller nere vinståterbetalningen med konsumentskydd är inte rimligt då utländska avreglerade marknader har samma nivåer på de negativa externaliteterna som i Sverige. Att iaktta konsumenternas bästa skulle i detta fall vara att reformera främjandeförbudet. Regeringen bör se över främjandeförbudet.

Stockholm den 21 oktober 2010

Carl-Oskar Bohlin (M)

Gunnar Axén (M)


[1]

Horlund m.fl., Varför spelmonopol En analys av den svenska spelmarknaden, s.3.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)